Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser

Närbild på gräs högt grön frodigt gräs. Det växer även höga lilaaktiga blommor.

Våtmarker är några de artrikaste miljöerna vi har i Sverige. De är viktiga för den biologiska mångfalden och fyller flera viktiga funktioner för naturen och klimatet. Foto: David Skoog

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2022 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande 5741 fotbollsplaner.

Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De är även bland de mest artrika naturtyperna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden, för att balansera vattenflöden, rena vatten och för att förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

Den årliga rapporten för 2022, som sammanställs av Länsstyrelsen i Gotlands län och som nu överlämnas till regeringen, visar på att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 3100 hektar mark. Den största andelen, 71% av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, ideella organisationer, föreningar, vattenråd och i vissa fall även privata markägare som delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna.

– Arbetet med att återställa och ta hand om våra våtmarker är oerhört viktigt för den biologiska mångfalden och Sveriges klimatarbete. Det ger också många arbetstillfällen för lokala entreprenörer runt om i vårt land, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Omfattande åtgärder genomförda

De åtgärder som genomförts kan till exempel ha varit att lägga igen eller plugga diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Det kan också vara att man röjer vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att man återinför hävd med slåtter och betande djur.

Arbetet med våtmarksåtgärder tar lång tid, och förarbetet med utredningar, prövningar och tillstånd är som regel mer tidskrävande än de praktiska åtgärderna.

– Att vi har en långsiktig finansiering är därför avgörande för att våtmarksarbetet ska bli lyckat. Genom att arbeta med våtmarksfrågorna över en längre tid kan vi prioritera de åtgärder som ger mest miljönytta, säger Karin Åkerlund, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

För att öka takten i våtmarksarbetet har flera län har byggt upp ett nätverk med åtgärdssamordnare som stödjer privata markägare i processen från idé till färdig våtmark. Det, tillsammans med väl utformade bidragsformer, underlättar för privata markägare att bidra till våtmarksarbetet och göra gott för miljön samtidigt som våtmarksarbetet som helhet går snabbare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss