Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nära halverad budget för skydd och skötsel av natur under 2023

Montage av två bilder. Till vänster en liten hög med svenska sedlar. Något tillskrynklade. Till höger svamp som växer på en björkstam.

Ekonomin för skydd och skötsel av natur är sämre under 2023 än vad den var under 2022. Foto: Mostphotos/Roland Magnusson och David Skoog.

I slutet av januari varje år får länsstyrelserna veta hur mycket pengar som finns att tillgå för skydd och skötsel av värdefull natur. Beskedet kommer i beslut från Naturvårdsverket.

Jämfört med bidragssumman som gavs besked om i januari 2022, så är årets medel för åtgärder för värdefull natur i princip halverade för Gotlands län. Budgeten sänks från en summa om 55 miljoner kronor till 28 miljoner kronor. En neddragning på 27 miljoner kronor.

Även för att skydda ny natur är budgeten för ersättning till markägare lägre än föregående år. En sänkning med drygt en miljon kronor, från 7,4 miljoner kronor till 6,3 miljoner kronor.

Effekterna av minskade anslag

I huvudsak innebär de minskade anslagen att länsstyrelsen kraftigt måste minska upphandlingen av entreprenörer för att genomföra skötsel i våra reservat. Det kommer att göras färre stängslingar och röjningar i reservaten och akuta reparationer som kan komma att behövas får i första hand genomföras av vår egen personal. Det kommer inte heller vara möjligt att köra ut ved till många av våra anlagda grillplatser, och flera planerade åtgärder för till exempel friluftslivet behöver sannolikt skjutas på framtiden.

– Vi kommer under året att få arbeta mycket med inventering av skötselbehov, fysiska besök och genomgång av våra naturreservat så att vi kan planera kommande åtgärder och ha ett bra underlag om vi skulle få mer pengar under året, säger Petter Rimfors, tillförordnad enhetschef för naturvårdsenheten.

Invasiva arter

Vi får i år inga åtgärdsmedel för arbetet med invasiva arter. Vi har tidigare genomfört bekämpning av till exempel vresros, vejksel och spärroxbär på flera ställen på Gotland. Utan några medel till åtgärder i år får de arterna större möjlighet att breda ut sig igen.

Den blivande nationalparken

Anslagen till arbetet med den blivande nationalparken kring Bästeträsk minskar inte i sig, men delar av arbetet påverkas ändå av den mindre budgeten då åtgärderna och kostnaderna för dessa inte ingår i nationalparksbudgeten. Det kan handla om planerade vandringsleder i de områden som idag är naturreservat men som är tänkta att ingå i nationalparken, stängsling av nyförvärvad mark eller åtgärder vid det populära besöksmålet Blå lagunen.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss