Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för energiförsörjningen i länet

Länsstyrelsen har tagit fram en lägesbild som beskriver hur det gotländska samhället påverkas av höga elpriser och risken för effektbrist. Lägesbilden bygger på rapporter från ett stort antal aktörer inom det gotländska samhället.

I bedömningen redovisar länsstyrelsen att energisituationen i Sverige är allvarlig, vilket även gäller för Gotlands län.

Det finns en oro för att de höga priserna kan leda till minskade intäkter för öns företag, vilket i sin tur kan leda till ökad arbetslöshet. De höga elpriserna påverkar även hushållens ekonomi.

– De höga elpriserna slår hårt även mot det gotländska näringslivet och enskilda medborgare. Också de samhällsviktiga verksamheterna påverkas av den rådande situationen, säger landshövding Anders Flanking.

Länsstyrelsens bedömning är att det bland de gotländska aktörerna finns en stark vilja och ett stort engagemang för att minska elanvändningen och hitta lösningar för att undvika effektbrist. Om en effektbrist ändå skulle uppstå i vinter kan Svenska Kraftnät besluta om en tillfällig avstängning, det som kallas manuell förbrukningsfrånkoppling.

– Det är viktigt att det civila samhället så tidigt som möjligt får information om eventuella frånkopplingar så att förberedelser kan vidtas för att mildra effekterna, säger landshövding Anders Flanking.

De samhällsviktiga verksamheterna i länet rapporterar att tillfälliga avbrott i energiförsörjningen inte väntas medföra större problem för de som har alternativ energiförsörjning genom reservkraft.

Lägesbilden kommer att skickas till Regeringskansliet, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Kontakt