Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt underskott på den gotländska bostadsmarknaden

Det råder fortsatt underskott på den gotländska bostadsmarknaden och det står klart att en ökad nybyggnation inte är tillräckligt för att lösa bostadsbristen. Den slutsatsen drar länsstyrelsen som har analyserat bostadssituationen i länet.

– Vi blir fler på Gotland, vilket är positivt och vittnar om att det är attraktivt att bo och leva här. Samtidigt har underskottet på bostäder negativa konsekvenser för möjligheten att rekrytera ny kompetens till företag och offentlig förvaltning. Det kan i sin tur påverka kommunens utveckling, både ur ett välfärdsperspektiv och ett tillväxtperspektiv, och riskerar att minska Gotlands attraktivitet på sikt, säger landshövding Anders Flanking.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och bedöma läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Analysen grundas bland annat på Region Gotlands svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och på statistisk från SCB om befolkning och boende.

Länsstyrelsen har i de senaste årens bostadsmarknadsanalyser lyft att det råder ett generellt underskott på bostäder i länet som helhet, med sociala och samhällsekonomiska konsekvenser som följd. Region Gotland arbetar intensivt för bostadsbyggande, vilket har lett till en hög byggnadstakt under de senaste åren. Samtidigt har bostadstillskottet inte påverkat bedömningarna av bostadsmarknadens möjlighet att trygga olika hushålls behov mer än nämnvärt.

Unga, studenter och nyanlända är exempel på grupper som kan ha svårt att hävda sig på den gotländska bostadsmarknaden. De senaste årens kraftigt ökande bostadspriser, tillsammans med länets relativt låga inkomstnivåer, har också medfört att gotlänningen generellt har fått svårare att tillgodogöra sig länets bostadsmarknad.

– Det är viktigt att det byggs bostäder med en god variation och till rimliga priser, som stämmer överens med hushållens olika behov och förutsättningar. Kommunen behöver också nyttja de bostadssociala verktyg som inte fullt ut används idag. Staten har också en viktig roll att se till att kommunens verktyg i bostadsförsörjningen är tillräckliga för att säkerställa alla människors rätt till en god bostad, säger Victoria Hannfors, samhällsplanerare vid länsstyrelsen.

En stor grupp på länets bostadsmarknad utgörs av besökare och deltidsgotlänningar. Länets popularitet bland inflyttande hushåll och fritidshusköpare har förstärkts som en effekt av coronapandemin. Det har ökat trycket på bostadsmarknaden, vilket i sin tur har lett till att bostadspriserna har skjutit i höjden. Länsstyrelsen bedömer att utsuddade gränser mellan permanent- och fritidsboende kan bli en bestående effekt av det utbredda distansarbetandet under coronapandemin, och påverka bosättningsmönstren i länet framöver. Det finns också ett fortsatt problem att en stor del av bostadsbeståndet nyttjas som fritidshus och att många hyresvärdar endast hyr ut nio månader om året, för att under sommarsäsongen istället hyra ut till turister.

– Det finns ett behov av att utreda hur besöksnäringen och bostadsförsörjningen kan samexistera på Gotland. Många bostäder nyttjas i praktiken som fritidshus, vilket gör det svårare för Region Gotland att planera markanvändningen på ett sätt som bidrar till bostadsförsörjningen. Det finns också en naturlig begränsning för bostadsbyggandet på Gotland genom de utmaningar som vi har med vattenförsörjningen på ön. Det gör det extra viktigt att se till att rätt bostäder byggs för att bidra till en balanserad bostadsmarknad, säger landshövding Anders Flanking.

Kontakt