Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varannan tisdag (udda veckor). Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra lägesbilden.

Lägesbild för Gotlands län vecka 23 2022

Övergripande lägesbild

 • Flera aktörer inom civilsamhället uppger att de pausat aktiviteter för ukrainska flyktingar på
  grund av minskat behov, att många ukrainare har fått arbete uppges vara en anledning.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket bjudit in till en kommundialog 9 juni. Anledningen är den kommande lagändringen om en jämnare fördelning av
  boendeplatser för skyddsbehövande som omfattas av massflyktsdirektivet.

Lägesrapportering utbildning

 • Region Gotland har gjort flera informationsinsatser för att få fler barn att börja skolan. Region Gotland har bland annat tagit fram en informationsfilm, spridit information via sociala medier, volontärgrupper och lokalradio. En informationsbroschyr har även tagits fram och översatts till ukrainska, ryska och engelska.
 • På grund av att fler ukrainare har fått samordningsnummer har möjligheten ökat att anställa
  personal. Region Gotland bedömer att den gynnsamma arbetsmarknad som råder kan innebära en konkurrens om arbetskraften. Informationsmöten planeras för att rekrytera personal inför hösten.
 • Med anledning av de 124 boendeplatser som Region Gotland och Migrationsverket har skrivit avtal om så lyfts barnens skolsituation som en utmaning. Detta därför att boendeplatserna är förlagda till en viss ort och beläggningen i för och grundskola på orten kan bli stor. Den största utmaningen just nu är att hitta lämplig ukrainsktalande personal. Det är även en utmaning att motivera elever till studier om de är inställda på att flytta tillbaka till Ukraina inom en snar framtid.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvård och omsorg, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Några aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget. Störningar i gotländsk lantbruksproduktion riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen negativt.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt