Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 22 2022

Övergripande lägesbild

 • 186 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (30/5), majoriteten är kvinnor och barn. Av
  dessa har 176 personer fått beslut.
 • Inga ensamkommande barn har fram till 30/5 registrerats boende på Gotland.
 • Region Gotland och Migrationsverket har skrivit ett hyresavtal om 124 boendeplatser för
  skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planen är att boendet ska vara klart för
  inflyttning i början av juni. Samverkan med civilsamhället på orten är initierad inför
  mottagandet. Arbete pågår med att finna ytterligare boendeplatser.
 • LRF rapporterar att en fortsatt mycket stark prisökning främst på diesel, el och insatsvaror
  påverkar lantbrukarnas förutsättningar. Olika näringar påverkas i olika utsträckning och på
  olika sätt. Det finns risk för långsiktiga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen och risk för
  allvarlig påverkan på sikt gällande primärproduktionen.
 • Brist på säsongsarbetskraft inom flera sektorer, bland annat livsmedelsproduktion och hälso-
  och sjukvård, samt omsorg.
 • Röda Korset upplever att fler människor än tidigare söker stöd för att klara sin
  vardagsekonomi och anger ökade omkostnader som skäl, till exempel för drivmedel och mat.
  Det upplevs vara en större spridning över olika samhällsgrupper som söker hjälp än tidigare.
  SPF Seniorerna anger att det finns medlemmar som känner oro på grund av ökade mat- och
  bränslekostnader.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen har genomfört en regional samverkanskonferens 30 maj. Nästa planeras till
  27 juni.

Kommunspecifikt

 • Region Gotland uppger att man för att möta frågor hos medarbetare kring den egna
  rollen har tillgängliggjort MSB:s webbutbildning om totalförsvaret.

Lägesrapportering utbildning

 • Med anledning av de 124 boendeplatser som Region Gotland och Migrationsverket har
  skrivit avtal om så lyfts barnens skolsituation som en utmaning. Detta därför att boendeplatserna är förlagda till en viss ort och beläggningen i för- och grundskola på orten kan bli stor. I en del fall kan barnen komma att behöva göra ett skolbyte på grund av flytt till nytt boende. Det är viktigt att ha ett barnperspektiv när en familj med barn i skolåldern behöver byta boende.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvård och omsorg, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Några aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget. Störningar i gotländsk lantbruksproduktion riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen negativt.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt