Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 21 2022

Övergripande lägesbild

  • Region Gotland och Migrationsverket har skrivit ett hyresavtal för 124 boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planen är att boendet ska vara klart för inflyttning i början av juni.
  • LRF rapporterar att en fortsatt mycket stark prisökning främst på diesel, el och insatsvaror påverkar lantbrukarnas förutsättningar.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

  • Länsstyrelsen har bjudit in till en regional samverkanskonferens 30 maj.

Lägesrapportering utbildning

  • Totalt 38 barn (förskoleklass till högstadiet, samt gymnasieskolan) går i gotländska skolor (23/5). Region Gotland känner till att det finns elever som inte är inskrivna hos Migrationsverket och/eller föräldrar som valt att inte skriva in sina barn i skolan, i hopp om att kunna återvända, men känner inte till det exakta antalet. Många elever studerar på distans mot Ukraina. Många av dem som påbörjat studier på gymnasienivå på Gotland har valt att avsluta sina studier och börjat arbeta istället.
  • På grund av att fler ukrainare har fått samordningsnummer har möjligheten ökat att anställa
    personal. Region Gotland bedömer att den gynnsamma arbetsmarknad som råder kan innebära en konkurrens om arbetskraften.
  • Med anledning av de 124 boendeplatser som Region Gotland och Migrationsverket har skrivit avtal om så lyfts barnens skolsituation som en utmaning. Detta därför att boendeplatserna är förlagda till en viss ort och beläggningen i för- och grundskola på orten kan bli stor. I en del fall kan barnen komma att behöva göra ett skolbyte på grund av flytt till nytt boende.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvården, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Några aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt