Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 20 2022

Övergripande lägesbild

 • 177 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (majoriteten är kvinnor och barn). Av dessa har 171 personer fått beslut.
 • Inga ensamkommande barn har fram till 16/5 registrerats boende på Gotland.
 • Röda Korset rapporterar om oro för boendesituationen på Gotland hos ukrainska flyktingar. Det finns också en oro hos personer som nyligen flytt från krig för den nuvarande osäkra säkerhetsbilden och hur Gotland kommer påverkas.
 • Röda Korset upplever att fler människor än tidigare söker stöd för att klara sin
  vardagsekonomi och anger ökade omkostnader som skäl, till exempel för drivmedel och mat. Röda Korset ser även en större spridning över olika samhällsgrupper som söker hjälp.

Lägesrapportering utbildning

 • Totalt 38 barn (förskoleklass till högstadiet, samt gymnasieskolan) går i gotländska skolor (13/5 ). Region Gotland känner till att det finns elever som inte är inskrivna hos Migrationsverket och/eller föräldrar som valt att inte skriva in sina barn i skolan, men det exakta antalet är okänt. Många elever studerar på distans mot Ukraina. Vissa elever på gymnasienivå har valt att arbeta istället för att studera.
 • Region Gotland har gjort flera informationsinsatser för att få fler barn att börja skolan. De har bland annat tagit fram en informationsfilm, spridit information via sociala medier, volontärgrupper och lokalradion. Dessutom avser Region Gotland att delta på mässa för ukrainare anordnad av volontärer (20/5).
 • Region Gotland ser att det finns brist på relevant personal med kompetens att ge språkstöd (modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål) i alla de skolor på ön som kommer att stå som mottagare av ukrainska elever.
  Region Gotland ser att fritidshemmen inte är dimensionerade för det stora trycket, vilket kan göra det svårt när föräldrarna får arbete.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvården, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Några aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt