Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår nya

Natura 2000-områden för fåglar

Flock med alfåglar flyger.

Alfåglar utanför Östergarnsholm. Foto: Kjell Larsson

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen färdigställt ett förslag på nya Natura 2000-områden för fåglar i havet runt Gotland och längs öns kuster.

– Gotland har unika fågelmiljöer och hit söker sig fåglar under alla tider på året. Flera hotade arter har vintertid en mycket stor andel av sin population i vattnen runt Gotland och därför bedömer vi att dessa områden ska vara med i Natura 2000-nätverket, säger Anna-Lena Fritz, chef för länsstyrelsens enhet för naturskydd.

Tre områden föreslås

  • Gotlands östra kust. Ett havsområde som sträcker sig från norra Fårö till Sundre i söder. Det består huvudsakligen av hav, men inkluderar också öar och vissa strandängar. Området är viktigt för häckande fåglar, varav flera är hotade. Det är också ett mycket viktigt födosöksområde för övervintrande och rastande sjöfåglar.
  • Havet runt Karlsöarna. Ett havsområde som sträcker sig från Västergarns utholme i norr till Näsudden i söder. Det inkluderar öar och vissa strandängar. Detta är ett viktigt födosöksområde för exempelvis häckande sillgrissla, tordmule, ejder och svärta.
  • Gotska Sandön-Salvorev. Ett havsområde som redan är Natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet. Eftersom övervintrande och vårrastande fåglar söker sig hit i tiotusental föreslås det också bli Natura 2000-område för fågel.

Länsstyrelsen tar emot synpunkter

De föreslagna områdena berör olika former av riksintressen och platser som föreslagits för vindkraftsetablering. Det kan också finnas andra verksamheter som har intressen inom områdena.

– Länsstyrelsens uppdrag har varit att ta fram ett förslag som bygger på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. Det kan finnas andra intressen i de områden som vi föreslår och vi tar därför tacksamt emot synpunkter. De kommer att ingå i vår redovisning till Naturvårdsverket och regeringen, säger Anna-Lena Fritz.

I augusti ska förslaget redovisas för Naturvårdsverket. Det slutgiltiga beslutet fattas av regeringen.

Bakgrund till regeringsuppdraget

Natura 2000 är ett nätverk som har skapats av EU för att hejda utrotningen av djur och
växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. De mest betydelsefulla områdena ska ingå i Natura 2000-nätverket. EU-kommissionen gör bedömningen att Sverige inte uppfyller det kravet när det gäller fågelområden och har inlett en rättslig process.
I juni 2021 fick tolv länsstyrelser därför i uppdrag av regeringen att ta fram nya Natura 2000-områden för fåglar i marina miljöer.

Länsstyrelsen i Gotlands län fick i uppdrag att utreda värdet av de fågelområden som finns längs Gotlands östkust och i havet runt Karlsöarna.

– För Gotlands del är detta uppdrag, arealmässigt, det i särklass största som vi fått vad gäller att föreslå nya Natura 2000-områden. Området längs östkusten sträcker sig från Fårö i norr till Sundre i söder, säger Anna-Lena Fritz.

Det finns sedan tidigare mindre Natura 2000 för fåglar i dessa områden. Efter en bedömning av havsmiljöerna, många års fågelinventeringar och annat vetenskapligt underlag kan länsstyrelsen konstatera att hela området runt och söder om Karlsöarna och hela östkusten, upp till Gotska Sandön, uppfyller fågeldirektivets kriterier för Natura 2000.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om förslaget som nu går ut för synpunkter. Där finns kartor och information om konsekvenserna av ett utpekande och hur man lämnar synpunkter på förslaget:

Om förslaget till nya fågelområden på länsstyrelsens webbplats


Kontakt