Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 19 2022

Övergripande lägesbild

 • 177 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (majoriteten är kvinnor och barn). Av dessa har 169 personer fått beslut.
 • Inga ensamkommande barn har fram till 9/5 registrerats boende på Gotland.
 • Media rapporterar att turistnäringen inte ser några tecken på avbokningar inför
  sommarsäsongen.
 • Sammanlagt 38 barn (förskoleklass till högstadiet, samt gymnasieskolan) går i gotländska skolor (6/5). Många studerar på distans mot Ukraina. Vissa elever på gymnasienivå har valt att arbeta istället för att studera.

Kommunspecifikt

 • Region Gotland har inte behövt söka personal specifikt för att ge barn från
  Ukraina skolplats, eftersom frivilliga har anmält sig. Det är dock svårt att hitta personer som både talar god svenska och ryska/ukrainska.
 • Region Gotland anger att det är svårt att till skolan anställa ukrainska flyktingar
  som saknar samordningsnummer.
 • Region Gotland har gjort flera informationsinsatser för att få fler barn att börja
  skolan. De har bland annat tagit fram en informationsfilm, spridit information via
  sociala medier, volontärgrupper och lokalradion.
 • Region Gotland ser att fritidshemmen inte är dimensionerade för det stora trycket, vilket kan göra det svårt när föräldrarna får arbete.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvården, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn. Det finns en osäkerhet inom besöksnäringen inför sommarsäsongen med anledning av omvärldsläget.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt