Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 18 2022

Övergripande lägesbild

  • 171 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (majoriteten är kvinnor och barn). Av dessa har 161 personer fått beslut.
  • Inga ensamkommande barn har fram till 2/5 registrerats boende på Gotland.
  • Det finns med anledning av omvärldsläget en osäkerhet i näringslivet inför sommarsäsongen. Bokningsläget för sommarsäsongen ser dock bra ut.
  • Det finns ett fortsatt ideellt engagemang för att arrangera aktiviteter för flyktingar från Ukraina. Två språkcaféer öppnar på nya orter i länet.
  • Arbetsförmedlingen har ett fåtal inskrivna som har beslut enligt massflyktsdirektivet.
  • Arbetsförmedlingen rapporterar om en gynnsam arbetsmarknad inför sommarsäsongen.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Det finns risk för spruckna EBO (egeninitierade boenden) inför sommarsäsongen. Dialog mellan Region Gotland och Migrationsverket pågår.

Kommunspecifikt

  • Region Gotland uppmuntrar flyktingar till hälsokontroll vid ankomst till Gotland.
  • Region Gotland har avtal med en tolkförmedling och uppger att det finns behov av fler tolkar inom främst hälso- och sjukvården.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Det är ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvården, bland annat på grund av personalbrist.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad– och transportsektorn. Det finns en osäkerhet inom besöksnäringen inför sommarsäsongen med anledning av omvärldsläget.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt