Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 17 2022

Övergripande lägesbild

  • 165 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (majoriteten är kvinnor och barn). Av dessa har 149 personer fått beslut.
  • Inga ensamkommande barn har fram till 25/4 registrerats boende på Gotland.
  • Det finns med anledning av omvärldsläget en osäkerhet i näringslivet inför sommarsäsongen.
  • För närvarande finns det ingen känd brist på de kväveoxidreducerande tillsatser som behövs för dieselmotorer.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

  • Länsstyrelsen har hållit en regional samverkanskonferens.
  • Länsstyrelsen har beviljat medel till Gotlands folkhögskola, till externa lokalkostnader för kursen "Svenska från dag 1". Målgruppen är personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Kommunspecifikt

Region Gotland har startat en gymnasieklass för ukrainska gymnasieelever.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Fortsatt ansträngt läge inom sjukvården.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på drivmedel, konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad– och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Ingen påverkan.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt