Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrad beredskap kring Sveriges kärnkraftverk

Karta som visar att hela Gotland ingår i planeringszon för kärnkraftverket i Oskarshamn.

Från och med 1 juli i år kommer Gotlands län att ingå i den nya planeringszonen runt kärnkraftverket i Oskarshamn. De nuvarande beredskapszonerna runt Sveriges tre kärnkraftverk ändras till att delas in i inre beredskapszon, yttre beredskapszon och planeringszon.

Även i planeringszonen ska det finnas en beredskap för att kunna hantera en kärnteknisk olycka. Lagändringen är planerad sedan flera år och genomförs för att anpassa regelverket till internationell vetenskap och erfarenhet. Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan tidigare en planering för att kunna hantera ett radioaktivt nedfall från en kärnteknisk olycka oavsett från vilket källa nedfallet skulle komma.

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Strålsäkerhets-myndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnteknisk olycka om den ändå skulle inträffa. Utökningen av zonerna runt Sveriges kärnkraftverk bygger bland annat på en omfattande utredning av regelverket och internationella erfarenheter främst gjorda efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.

Från och med 1 juli i år utökas den inre och yttre beredskapszonen till att sträcka sig totalt 25 kilometer från kärnkraftverken, samtidigt som en ny planeringszon på 100 kilometer upprättas. Delar av västra Gotland faller innanför 100-kilometersgränsen från kärnkraftverket i Oskarshamn. I syfte att skapa tydlighet både för allmänhet och myndigheter, har länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län beslutat att hela Gotlands län ska ingå i planeringszonen.

Inom den nya planeringszonen ska det finnas en planering för att kunna utföra strålningsmätningar vid en kärnkraftsolycka. Det ska också finnas planer för utrymning eller inomhusvistelse och en beredskap för att vid behov dela ut jodtabletter i drabbade områden.

– Planeringsarbetet är i full gång utifrån den nya lagstiftningen. Vi arbetar bland annat med att uppdatera vårt program för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning, säger Anders Jonsson, kris- och beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten tar länsstyrelsen i det berörda länet över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten och för saneringsarbetet. Länsstyrelsen ansvarar också för att samordna kommunikationen i länet och se till att allmänheten får den information som krävs för att kunna skydda sig själva på bästa sätt.

– Som boende inom en planeringszon har man också ett visst eget ansvar för att hålla sig underrättad om hur man ska agera om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka och för att ha en grundläggande hemberedskap. Grundläggande information om kärnenergiberedskap som är bra för alla på Gotland att ta del av finns på länsstyrelsens webbplats, säger Anders Jonsson.

Om kärnenergiberedskap

Kontakt