Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Endre och Hejdeby

Karta över området kring Visby. Det nya naturreservatet Hejdebyhöjden är markerat med svart ram till höger i bild. Strax sydost om Hejdeby kyrka, och rakt österut från Visby.

Naturreservatet Hejdebyhöjden ligger strax sydost om Hejdeby kyrka. Karta: Lantmäteriet, Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Hejdebyhöjden i Endre och Hejdeby socknar på västra Gotland.

Hejdebyhöjden är ett stort sammanhängande område med hällmarkstallskog, kalkbarrskog och alvarmarker som ligger ungefär 1,5 kilometer sydväst om Hejdeby kyrka. Skogen har funnits länge och är en typisk gotländsk utmarksskog med mycket höga naturvärden och spännande geologi.

– Hejdebyhöjden är ett höglänt skogsområde dominerat av barrskog och örtrika alvarmarker. I de östra delarna av området finns ett ovanligt geologiskt fenomen kallat ”erosionsdalar”. Exakt hur dessa markanta dalformationer bildats är lite osäkert. En teori är att dalarna kan härröra från ett mycket gammalt floddalslandskap. Skogen i Hejdebyhöjden utgörs av så kallad kalkbarrskog. Det är en riktig gammelskog, vilket innebär att området varit trädtäckt under lång tid, säger Magnus Martinsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Förutom att vara ett populärt rekreationsområde med ett nätverk av stigar och leder finns många rödlistade arter i området. Genom att skydda området som naturreservat uppfylls en del av regeringens antagna strategi för mångfald och ekosystemtjänster.

– Det här beslutet innebär ett viktigt naturskydd och vi bildar naturreservatet genom överenskommelser med markägarna. Samarbetet med markägarna är alltid viktigt för oss, säger landshövding Anders Flanking som fattat beslutet.

Att det är ett gammalt skogsområde som skyddas gör att vi hjälper många av de arter som annars kan ha svårt att hitta gynnsamma platser att leva.

– Arter som är beroende av ostörd kontinuitet i trädskiktet är ofta svårspridda, och i den här typen av riktigt gamla skogar har många av dessa arter haft tid på sig att sprida sig hit. Alvarmarkerna i Hejdebyhöjden är påtagligt örtrika och här växer arter som solvända, axveronika, blåklocka och liten sandlilja. Till områdets ovanligare arter hör en lång rad sällsynta svampar vars mycel (rottrådar) har förbindelse med trädens rötter, säger Magnus Martinsson.

Här kan du ladda ned och läsa beslutet i sin helhet. Pdf, 4.4 MB.

Kontakt