Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 15 2022

Övergripande lägesbild

  • 139 ukrainska flyktingar är registrerade i länet (majoriteten är kvinnor och barn). Av dessa har 21 personer inte fått beslut.
  • Ingen person inom målgrupp för massflyktsdirektivet är inskriven på Arbetsförmedlingen på Gotland.
  • Inga ensamkommande barn har fram till 6/4 registrerats boendes på Gotland.
  • Tryck från media på ett flertal av länets aktörer, inte minst Region Gotland, Försvarsmakten och Röda korset.
  • Region Gotland rapporterar att behovet av tolkar för närvarande är täckt.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

  • Länsstyrelsen har startat ett forum för kommunikationssamverkan med Region Gotland, Polisen, Försvarsmakten och Röda Korset.
  • Länsstyrelsen har bjudit in till en regional samverkanskonferens den 25 april.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Fortsatt behov av att flyktingar kan fullfölja ansökan enligt massflyktsdirektivet på plats i länet. Migrationsverket har fattat beslut om att biometri (fingeravtryck och fotografering) kommer att kunna utföras på Gotland, oklart från när och i vilken omfattning.
  • Behov av information till ideella/privata initiativ för att hjälpa flyktingar från Ukraina, så att engagemanget kanaliseras på bästa sätt.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Fortsatt ansträngt i läge inom sjukvården. Fortsatt arbete med covid-19 samt sjukvård/vaccination kopplat till flyktingmottagandet.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Ansträngt läge inom vård och omsorg under lång tid på grund av pågående pandemi. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på drivmedel, konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad– och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Ingen påverkan.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt