Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 14 2022

Övergripande lägesbild

  • Migrationsverket har meddelat att de inte planerar något evakuerings- eller anläggningsboende i länet. Det innebär att flyktingar som kommer till Gotland måste ta sig till fastlandet om de behöver boende via Migrationsverket.
  • Fortsatt ideellt engagemang för att arrangera till exempel språkcafé, insamlingar och aktiviteter för flyktingar från Ukraina.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

  • Länsstyrelsen har deltagit i möten med näringslivsrepresentanter angående det säkerhetspolitiska läget.
  • Länsstyrelsen har genomfört ordinarie krissamverkansråd med fokus på det säkerhetspolitiska läget.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Fortsatt behov av att flyktingar kan fullfölja ansökan enligt massflyktsdirektivet på plats i länet.

Kommunspecifikt

  • Försvarsmakten genomför försvarsupplysning i form av ”Social patrol” i Visby, där allmänheten får ställa frågor till soldaterna.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Fortsatt ansträngt i läge inom sjukvården. Fortsatt arbete med covid-19 samt sjukvård/vaccination kopplat till flyktingmottagandet.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Ansträngt läge inom vård och omsorg under lång tid på grund av pågående pandemi. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på drivmedel, konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad– och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Ingen påverkan.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt