Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 10 miljoner kronor till gotländska våtmarker

Flygbild över Tvärlingsmyr. Flera fläckar med vattenspegel i den annars orangeaktiga gräs och agtäta myren. I övre kant av bilden syns barrträd och en liten grusväg skymtar fram.

Tvärlingsmyr i Bästeträsk naturreservat. Foto: David Skoog

Under perioden 2022-2024 kommer Naturvårdsverket att dela ut omkring 140 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder. För Gotlands del rör det sig om över 10 miljoner kronor till de multifunktionella klimathjältarna.

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige. De är viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. De spelar även en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna eftersom de kan binda kol och motverka översvämningar. Nu får de gotländska våtmarkerna en extra skjuts då Naturvårdsverket har beslutat att dela ut över 10 miljoner kronor till länsstyrelsen på Gotland för olika våtmarksåtgärder.

Bland de gotländska våtmarkerna finns bland annat källmyrar och rikkärr. Där trivs specialanpassade arter som klarar högt PH-värde, dåligt med näring och rejält blöta vintrar. Arter som inte kan leva i andra miljöer. Men under senare år har många rikkärr vuxit igen eller övergått till artfattiga agmyrar.

– Med våtmarkssatsningen får vi nu en chans att undersöka hur långt uttorkning och igenväxningen gått i de här miljöerna men även en möjlighet att restaurera markerna i samverkan med markägare. Det kan handla om att lägga igenom diken och röja, men också att hjälpa markägare med stängsel så att betesdjur kan underhålla våtmarkerna. Vi kommer även att arbeta med andra våtmarkstyper och småvatten, och genom att hålla kvar vatten under längre perioder i landskapet ökar chansen till grundvattenbildning, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare.

Totalt sett får Sveriges länsstyrelser över 70 miljoner kronor extra under 2022 i det beslut som tagits nu i mars månad och flera olika projekt ska genomföras för att främja våtmarkerna. Det kan handla om att lägga igenom diken i myrmarker eller röja tidigare utdikad mark som blivit igenvuxen. Flera av åtgärderna kommer att kunna bidra till att bevara några av Sveriges mest hotade arter. I Sverige som helhet rör det sig om över 400 projekt som planeras att genomföras på en sammanlagd yta om ungefär 5000 hektar per år.

Kontakt