Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag. Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild.

Lägesbild för Gotlands län vecka 13 2022

Övergripande lägesbild

  • Cirka 100 flyktingar från Ukraina har registrerat sig på Gotland.
  • En fortsatt prisökning påverkar såväl lantbrukarnas förutsättningar direkt som indirekt genom att transportkostnader stiger. Den areella näringen på ön är central för Gotland och har en stor betydelse för försörjning av råvaror i Sverige.
  • Arbetsförmedlingen rapporterar att det är en god arbetsmarknad inför sommaren.
  • Röda korset har uppmärksammat att det finns flyktingar från andra länder som upplever sig komma i andra hand i förhållande till ukrainska flyktingar.
  • Statens servicecenter rapporterar att antalet besök har fördubblats sedan föregående vecka.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

  • Länsstyrelsen har rapporterat in inventering av platser för boende.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Region Gotland önskar att länen ges nyckeltal på hur många flyktingar som förväntas tas emot.
  • Hälso- och sjukvården uppmärksammar att det finns ett behov av tolkar.

Kommunspecifikt

  • Region Gotland kommer att erbjuda ukrainska flyktingar vård, oavsett om de är registrerade eller inte.
  • Region Gotland samt andra aktörer erbjuder ”Svenska från dag 1”.

Kontakt