Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varje tisdag.

Lägesbild för Gotlands län vecka 12 2022

Övergripande lägesbild

 • Länsstyrelsen har aktiverat stab från vecka 9.
 • Få registrerade flyktingar från Ukraina har kommit till Gotland. Det är svårt att uppskatta hur många som anlänt då de flesta anländer på turistvisum. Hittills finns inga tendenser till större flyktingströmmar.
 • Aktörer i länet rapporterar risk för människohandel och trafficking i samband med flyktingsituationen.
 • Allmänna sammankomster till stöd för Ukraina har ägt rum i centrala Visby. Tillstånd för fortsatta sammankomster finns.
 • Läget inom hälso- och sjukvården hos Region Gotland är fortsatt ansträngt med anledning av coronapandemin. Det råder vårdplatsbrist.
 • Det finns en viss oro bland allmänheten och delar av näringslivet med anledning av det säkerhetspolitiska läget samt tryck från media på ett flertal av länets aktörer, inte minst länsstyrelsen och Region Gotland.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Länsstyrelsen leder sedan vecka 8 samverkan med berörda aktörer för hantering av möjliga händelser, till exempel cybersäkerhet, försörjningsberedskap, flyktingmottagande samt bemötande av oro.
 • Länsstyrelsen och Region Gotland samverkar kring kommunikation till allmänheten.
 • Länsstyrelsen och berörda aktörer ser över sin kontinuitetshantering.
 • Länsstyrelsen genomför regelbundet samverkan om flyktingsituationen med berörda aktörer, samt separat samverkan med Region Gotland om uppdrag att identifiera boendeplatser.
 • Länsstyrelsen har sammanställt kontaktuppgifter till organisationer som kan ge stöd till personer som engagerar sig ideellt i flyktingfrågan.
 • Länsstyrelsen har tagit initiativ till att informera samverkansaktörer om vad som gäller kring medhavda husdjur för anländande flyktingar.
 • Länsstyrelsen har genomfört en mindre övning med anledning av nya beredskapszoner för länet.

Behov av information, samverkan och åtgärder

 • Behov av samordnad kommunikation till privata boenden för flyktingar.
 • Behov av samordnad kommunikation på ukrainska om vad som gäller för medföljande husdjur.
 • Migrationsverket och Statens servicecenter deltar i veckovisa samverkansmöten från och med vecka 12.
 • Länsstyrelsen har kontaktat Migrationsverket angående återetablering i länet. Region Gotland har skickat en hemställan till Migrationsverket i samma fråga.

Kommunspecifikt

 • Region Gotland (inklusive kommunspecifika uppgifter) gick upp i regional krisledning den 7/3 för att hantera flyktingfrågor, kommunikation, sjukvård, fjärrlager, drivmedel med mera.
 • Region Gotland har ökat sin förmåga gällande IT-säkerhet.
 • Region Gotland samverkar med veterinärer med anledning av medföljande djur som kan ha smitta som kan påverka människor (rabies).
 • Region Gotland har samverkat med smittskyddet med anledning av behov av vaccinationer generellt (mot TBC, mässling med mera) och mot covid-19.
 • Region Gotland har lämnat en första prognos på antal tillgängliga boenden för flyktingar i länet.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Pågående pandemi av covid-19 med utbredd smittspridning, covidrelaterade dödsfall och högre vårdbehov än normalt.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Ansträngt läge inom vård och omsorg under lång tid på grund av pågående pandemi. Flertalet aktörer har en särskild organisation för att hantera situationen utifrån säkerhetsläget.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på drivmedel, konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk och entreprenad.

Nationell suveränitet

Ingen påverkan.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt