Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska föreslå nya fågelområden

Bläsand

Bläsänder.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Gotlands län är det östkusten och området runt Karlsöarna som kan beröras.

Genom fågeldirektivet förbinder sig EU:s medlemsländer att skydda platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. Kommissionen bedömer att Sverige bryter mot EU:s fågeldirektiv och har med en formell underrättelse tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsens uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, med kust mot haven, har fått regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 2000 i marina miljöer.

EU-kommissionen pekar ut 19 marina områden i Sverige och länsstyrelserna ska göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse de har för fågellivet.

Med den bedömningen som grund ska länsstyrelserna ta fram förslag på nya Natura 2000-områden för fåglar. Förslaget ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti.
Länsstyrelserna ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen.


– Frågor om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. I detta uppdrag ska länsstyrelsen därför också informera berörda om arbetet som pågår och vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter och de ska finnas med i vår redovisning, säger Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten.

Arbetet med uppdraget på Gotland

För Gotlands län pekar EU-kommissionen ut två områden. Dels ett område som sträcker sig längsmed östkusten och ut i havet, dels området runt Karlsöarna.
Länsstyrelsens arbete har nyligen inletts.

– Just nu sammanställer vi det vetenskapliga underlag som finns. Där vi saknar data kompletterar vi med bland annat vinterfågelräkningar och flyginventeringar från andra aktörer, säger Anna-Lena Fritz.

När underlaget är klart gör vi en bedömning av vilken betydelse de utpekade områdena har för de arter som ska skyddas och därefter presenterar vi ett förslag som går ut på remiss.

Under arbetets gång kommer länsstyrelsen att bjuda in fastighetsägare och andra berörda till möten. Mötesserien inleds i februari.

Vår informationssida kommer att uppdateras i takt med att arbetet fortskrider.
www.lansstyrelsen.se/gotland/fagelomraden


Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss