Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sänkt hastighet i Visby, på Fårö och i Katthammarsvik

Länsstyrelsen har beslutat om nya permanenta hastighetsbegränsningar på tre vägavsnitt i länet. De nya hastighetsbegränsningarna är bättre anpassade till det faktiska trafikläget på platserna och ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Vid Visby brandstation (väg 148) sänks den högsta tillåtna hastigheten till 60 kilometer i timmen. Sänkningen ska öka trafiksäkerheten vid in- och utfart till brandstationen, både för personal på väg till och från jobbet på stationen och vid utryckningar i samband med brand och räddning.

Vid Digerhuvud på Fårö införs en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen. Vägsträckan är tidvis hårt trafikerad och den nya hastigheten 50 kilometer i timmen bedöms kunna öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken.

Den tredje nya hastighetsbegränsningen införs på väg 560 och 631 vid anslutningen till Katthammarsvik. Korsningen är tidvis hårt trafikerad och många oskyddade trafikanter rör sig i området. Av trafiksäkerhetsskäl sänks därför högsta tillåtna hastighet från 80 till 60 kilometer i timmen.

Om lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Region Gotland beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där regionen är väghållare.

Föreskrifter i trafiken

Kontakt