Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

Närbild av blommor och ett kolibri

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

För Gotlands del ser två mål ut att vara möjliga att nå till målåret 2030: Bara naturlig försurning och Frisk luft, även om de ännu inte riktigt är i hamn. Värre ser det ut när det gäller den biologiska mångfalden i länet, som även påverkas av klimatförändringarna. För de två målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv är utvecklingen fortsatt negativ.

Inte heller de mål som är kopplade till vatten ser ut att nås till år 2030, även om medvetenheten är stor bland både företag och privatpersoner och det görs många viktiga insatser.

– Det är otroligt viktigt med eldsjälar som drar och sprider goda exempel. Men det tar tid innan arbetet ger resultat och alla miljömål som gäller vatten påverkas negativt av klimatförändringarna, säger Emilie Vejlens, samordnare för miljömål och miljöövervakning vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Uppföljningen visar också att många viktiga åtgärder görs i länet, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen kunna nås. Exempel på några viktiga åtgärder som genomförts är restaureringar av alvarmarker och ängen som gynnar vilda bin och pollinatörer, anläggande av våtmarker som både hjälper till att fylla på vårt grundvatten och bidrar till biologisk mångfald, företag och organisationers arbete med energiomställning och Region Gotlands beslut att klimatbedömning ska ingå i alla beslutsunderlag.

Gotlands uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår även en årlig uppföljning av målen.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir den regionala årliga uppföljningen även underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt