Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får Galgen i Visby lite extra kärlek

En kvinna med skyddsmask sprutar ett medel på en gammal stenmur.

Stenarna behandlas med ett algtvättmedel bestående av etanol och kalk. Det är inte farligt, men vid själva appliceringstillfället bär stenkonservator Rebeca Kettunen mask för att inte andas in etanolen.

Galgen i Visby, Skandinaviens idag enda stående medeltida galge, är i dåligt skick och i behov av vårdinsatser. Under hösten har vegetationen runt galgen röjts, och nu får murstenarna en förebyggande behandling för att få bort alger och mossa.

Galgen tros vara byggd redan på 1200-talet och fungerade som avrättningsplats ända fram till mitten av 1800-talet.

– Galgen är väl synlig både från hav och land, ett rysligt landmärke kan tyckas. Avrättningar skulle under medeltiden ha en avskräckande effekt, och de var ofta välbesökta, offentliga tillställningar, berättar Therese Lindström, kulturmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Det var i samband med anmälan om skadegörelse på platsen förra sommaren som länsstyrelsen blev varse att fornlämningen var i akut behov av vårdinsatser. Det är en välbesökt plats som utsätts för en del slitage, och någon större vårdinsats har inte gjorts sedan 1970-talet.

Galgen ligger inom det kommunala naturreservatet Galgberget, och länsstyrelsen har hos Region Gotland sökt och fått dispens från reservatsföreskrifterna för att restaurera fornlämningen. Arbetet inleddes tidigare i höstas med röjning av växtligheten i anslutning till Galgen, och idag har stenkonservator Rebeca Kettunen behandlat själva murverkets yta med ett algtvättmedel som på ett skonsamt sätt ska minska påväxten av alger och lavar på stenarna.

Vårdinsatsen ska enligt planen fortsätta under våren och försommaren 2022.

– Resterande åtgärder behöver göras under den frostfria delen av året och planeras till maj/juni 2022. Då är tanken att laga själva murverket. Där finns bland annat stenar som ligger löst och fogar som behöver åtgärdas, säger Therese Lindström.

Den fortsatta restaureringen kommer att genomföras förutsatt att länsstyrelsen beviljas medel från Riksantikvarieämbetet för insatsen.

En cirkelformad medeltida mur runt tre höga stenpelare.

Fakta

Galgen

Galgen i Visby består idag av en mur och tre höga pelare. Under medeltiden var hängning den dominerande avrättningsmetoden. Snarorna fästes i krokar som satt fast i träbjälkar som låg på stenpelarna. Arkeologiska undersökningar som gjorts i området visar på att flera av de människor som avrättades på platsen också begravdes där.

Naturreservatet Galgberget

Galgberget erbjuder en variation av naturtyper och intressant geologi. Reservatet delas i en övre och nedre platå av den vackert utbildade klinten som löper genom hela området. På den övre delen finns hällmarker, barrskog och öppna gräsytor, här är också fornlämningen Galgen belägen. Nedanför klintkanten dominerar lövträden med sitt rika småfågelliv runt den lummiga Kärleksstigen tillsammans med öppnare gräsytor och rasbranter.

Kontakt