Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjd risk för fågelinfluensa på Gotland

Bild över en vik där fåglar flyger över havet.

Efter att ha följt utvecklingen av fågelinfluensa i Sverige har Jordbruksverket valt att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i bland annat Gotlands län. Området är identifierat som högriskområde vilket kommer att innebära att försiktighetsåtgärder behöver vidtas för dem som har höns eller andra fjäderfän för att skydda svenska fågelbesättningar.

Ett flertal fall av fågelinfluensa har konstaterats på Gotland under de senaste åren. Nu bedömer Jordbruksverket att smittrisken är förhöjd och att det krävs regionala restriktioner för att motverka ett större utbrott.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för att skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att skydda foder och strö från vilda fåglar och rengöra redskap, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän, säger Maria Nöremark, epidemiolog på Statens Veterinärmedicinska anstalt.

HPAI, känt som fågelinfluensa, upptäcktes för första gången i Sverige under 2006. Sedan dess har sjukdomen blivit allt vanligare bland framförallt vilda fåglar. Under vårvintern 2020-2021 drabbades fjäderfänäringen hårt av fågelinfluensan vilket även medförde brist på ägg i vissa delar av landet.

På Gotland har ett flertal fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar rapporterats under hösten 2020 och under sommaren 2021.

– Sedan maj har vi skickat in vilda fåglar från Stora Karlsö till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys av fågelinfluensa. De arter som varit positiva för fågelinfluensan är ejder, gråtrut, strandskata och havsörn, berättar Agneta Karlsson Norström.

I Sverige är det ovanligt att fågelinfluensa smittar människor. Agneta menar att det i nuläget inte finns anledning till oro, men att fågelinfluensaviruset har förmåga att utvecklas till en så kallad zoonos och smitta från djur till människa.

– Precis som med andra virus är det viktigt att ha en god handhygien för att förebygga smitta, säger Agneta Karlsson Norström.

Samtliga län som omfattas av skyddsnivå 2 gällande fågelinfluensan:
Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län, Västra Götalands län och Östergötlands län samt delar av Jönköpings län i en radie på 20 km runt om Vättern.

Följande gäller för skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Om skyddsnivåerna på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om fågelinfluensan på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss