Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet

I juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av sten i området Filehajdar vid Slite. Här hittar du information om Länsstyrelsen i Gotlands läns remissvar och beslut i ärendets olika delar.

Remiss om tillfällig lagändring för kalkbrytning

Den 3 september 2021 svarade länsstyrelsen på regeringens remiss om en tillfällig lagändring för kalkbrytning. Lagförslaget innebar i korthet att regeringen skulle ges möjlighet att förlänga Cementas tillstånd som löper ut den 31 oktober. På så vis skulle företaget hinna bryta den mängd kalk man har rätt till i det nuvarande tillståndet. Länsstyrelsen tog i sitt remissvar inte ställning till själva lagförslaget, men lyfte i sitt remissvar några omständigheter som har tillkommit sedan den senaste tillståndsprövningen år 2010 och som behöver beaktas vid en förlängning av tillståndet.

Nyhet: Länsstyrelsen svar på remiss om tillfällig lagändring för kalkbrytning

Länsstyrelsens yttrande över Cementas ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Den 14 oktober 2021 yttrade sig länsstyrelsen som remissinstans om Cementas ansökan om förlängt tillstånd för verksamheten vid Slite. Med hänvisning till oklarheter i prövningsunderlaget och den korta remisstiden avstod länsstyrelsen från att ta ställning till om tillstånd bör medges.

Nyhet: Länsstyrelsens yttrande över Cementas ansökan

Ärenden kopplade till krossning och transporter

Cementa kom den 13 oktober 2021 in med en anmälan om att bolaget från och med 1 november planerar att krossa sten i Västra brottet vid Slite. Anmälan omfattar även lastbilstransporter av bergmaterial från Nordkalks kalkbrott i Storugns till Västra brottet. Länsstyrelsen har granskat bolagets anmälan och beslutat att vissa skyddsåtgärder och försiktighetsmått behöver vidtas för att minimera olägenheter för närboende. Det handlar bland annat om att Cementa ska anlägga en bullervall och en bullerskärm, att ljudnivåerna ska begränsas och att lastbilstransporterna endast får ske under dagtid på vardagar.

Nordkalk har den 22 september 2021 anmält att de planerar att sälja kalksten till en ny kund på Gotland, Cementa AB, som ska transporteras med lastbil till Slite. Länsstyrelsen har bedömt att ändringen ryms inom befintligt tillstånd och godtar tills vidare ändringen. Länsstyrelsen har samtidigt förelagt bolaget att redovisa störningar och olägenheter som verksamheten kan medföra efter den första månadens verksamhet.

Förslag till utökning av naturreservatet Filehajdar

En utökning av naturreservatet Filehajdar har planerats sedan många år tillbaka. Under hösten löstes den sista markägarfrågan och länsstyrelsen kunde lägga fram ett förslag om att utöka naturreservatet från 10 till 169 hektar. Området har mycket höga naturvärden, och utökningen är en del i det uppdrag Sverige har att skydda områden med höga naturvärden och den biologiska mångfalden. Om länsstyrelsen beslutar att utöka reservatet så kommer naturreservatets föreskrifter endast att påverka vad som händer i själva reservatet, inte på kringliggande mark. Cementa äger inte något av den mark som omfattas av utökningen.

Ärendet är under hösten ute på remiss. Länsstyrelsen samlar nu in synpunkter och reviderar vid behov förslaget innan vi går till beslut.

Yttrande över Cementas komplettering till ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen har den 28 oktober 2021 lämnat in ett yttrande till Regeringskansliet angående Cementas komplettering till tidigare inlämnad ansökan om tillstånd till fortsatt täkt- och vattenverksamhet vid Slite. Länsstyrelsen avstår fortsatt att ta ställning till om tillstånd bör ges, och anser fortfarande att det finns betydande oklarheter kring hur verksamheten förhåller sig till det EU-gemensamma regelverket och hur ett förlängt tillstånd skulle påverka miljön.

Regeringsbeslut om tidsbegränsat tillstånd

Den 18 november 2021 beslutade regeringen att ge Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite. Tillståndet gäller för den volym kalk som vid tidpunkten för ansökan omfattades av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kunnat slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022.

Kontakta oss om du önskar ta del av dokument i ärendet.

En skriftlig förfrågan kan skickas med e-post till gotland@lansstyrelsen.se eller via brev till Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 Visby .

Vill du ringa och begära ut handlingar så når du registrator via vår växel 010-223 90 00.

Kontakt