Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens yttrande över Cementas ansökan

Länsstyrelsen har som remissinstans i dag yttrat sig över Cementas ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Vilken är länsstyrelsens övergripande hållning avseende företagets ansökan?

Med hänvisning till de oklarheterna som finns i prövningsunderlaget, och den korta remisstiden, avstår länsstyrelsen från att ta ställning till om tillstånd bör medges för den tillståndssökta verksamheten.

Vilka oklarheter är det länsstyrelsen syftar på?

Det föreligger betydande oklarheter kring verksamhetens förväntade miljöpåverkan om ett tillstånd medges. Det är även oklart hur den tillståndssökta verksamheten förhåller sig till EU:s regelverk.

I remissvaret pekar länsstyrelsen på en rad faktorer som skulle påverkas av ett eventuellt tillstånd. Vilka områden handlar det om?

Det handlar bland annat om påverkan på grundvattennivåerna i området - vilket i sin tur påverkar grundvattenberoende naturmiljöer och tillgången på dricksvatten.

Länsstyrelsens bedömning är att ett eventuellt tillstånd innebär att avsteg behöver göras från EU:s regelverk för skydd av grundvatten.

Länsstyrelsen bedömer också att ett eventuellt tillstånd förutsätter en tillståndsprövning av påverkan på berörda Natura 2000-områden och att det då kan komma att behöva medges avsteg även från Natura 2000-bestämmelserna.

Varför vill länsstyrelsen begränsa tillståndet till att gälla i högst ett år?

I de nya reglerna om kalkstenstäkter anges att tillstånd bara kan medges om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Utifrån att bolaget i sin ansökan redovisar att det finns alternativa externa möjligheter att säkra stenleveranser till fabriken yrkar länsstyrelsen på att ett eventuellt brytningstillstånd ska tidsbegränsas till ett år.

Hur ser länsstyrelsen på frågan om buller från verksamheten?

Om bolaget medges fortsatt täkttillstånd vill länsstyrelsen att samma bullervillkor ska gälla som gäller för nuvarande verksamhet.

Kontakt