Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 28 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: Under vecka 38 konstaterades sju nya fall. Det är en fortsatt minskning från veckorna 36 och 37. På lasarettet vårdas en patient på vårdavdelning.
 • Region Gotland: Av den vuxna befolkningen i länet har 90 procent fått minst en dos vaccin. Närmare 84 procent är färdigvaccinerade. Ungdomar födda 2005 eller tidigare ingår i statistiken.
 • I länet är det cirka 2 500 barn, från 12 års ålder som omfattas av erbjudandet om vaccination. Under vecka 41 och 42 kommer hälso- och sjukvården i samarbete med barn- och elevhälsan att ge dos 1 på skolorna.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 900 personer fler i länet vecka 39 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen avvecklar coronastaben och tillsynsenheten kopplade till pandemilagen från den 1 oktober. Omvärldsbevakning, samordnad kommunikation, samverkan och rapportering av lägesbild hanteras i ordinarie verksamhet.
 • Region Gotland skickar under vecka 39 ut information till berörda vårdnadshavare om vaccination av barn.

Samlad bedömning - liv och hälsa

 • Länsstyrelsen ser nu endast små direkta effekter av covid-19 i länet, kopplat till liv och hälsa.
 • Region Gotland konstaterade en fortsatt minskning av smittade med sju nya fall vecka 38. Av den vuxna befolkningen i länet har 90 procent fått minst en dos vaccin och närmare 84 procent är färdigvaccinerade. Ungdomar födda 2005 och tidigare ingår i siffrorna.

Samlad bedömning - samhällets funktionalitet

 • Länsstyrelsen gör bedömningen att det nu är begränsade störningar.
 • Region Gotlands hälso- och sjukvård är i normalläge med pågående arbete för att minska vårdskulden. Den storskaliga instatsen med vaccinationerna övergår i ordinarie verksamhet.

Samlad bedömning - grundläggande värden

 • Från och med den 29 september minskar den negativa påverkan då fler restriktioner tas bort.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 6 900 personer fler i länet vecka 39 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 37 genomfördes 6,6 procent fler resor jämfört med 2019. Bokningsläget för september är cirka 6,6 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Enligt Tillväxtverket har 230 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (27 september). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 177 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

 • Under veckorna 37 och 38 gjorde länsstyrelsen 18 fysiska tillsynsbesök hos verksamhetsutövare. En tillsynsvägledning genomfördes dessutom per mail/telefon inför kommande event.
 • Återbesök på handelsplatser i Visby har prioriterats.
 • Avsaknad av tillgång till handdesinfektion har funnits hos vissa verksamhetsutövare.

Storskalig testning

 • 696 prover analyserades under vecka 38, vilket är en minskning med drygt 15 procent sedan vecka 37. 1 procent av dessa var positiva.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 38 har 1 824 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 92 428 vaccinationer genomförts. Cirka 48 800 personer har fått minst en dos. 44 800 är färdigvaccinerade. I siffrorna ingår utomlänsvaccinationer.
 • Dos 1-bokningar fortsätter att komma in. Under förra veckan har närmare 200 sådana bokningar gjorts.
 • Täckningsgraden för vaccinerade personer bosatta i länet är 90 procent för första dosen och 84 procent för den andra. Ungdomar födda 2005 eller tidigare ingår i de uppgifterna.
 • I åldersgruppen 18-29 år har cirka 83 procent vaccinerat sig.
 • I gruppen ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 82 procent vaccinerats med minst en dos och 64 procent är färdigvaccinerade

Kontakt