Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 14 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: Under vecka 35 konstaterades 28 nya fall och under vecka 36 konstaterades 30 nya fall. På grund av uppdatering av FoHM databas SmiNet anges ej totalsumma av antal fall denna vecka. På lasarettet vårdas en patient på IVA i smittsam fas.
 • Region Gotland: Av den vuxna befolkningen i länet är drygt 76 procent färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 75 procent vaccinerats med minst en dos.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 9 400 personer fler i länet vecka 37 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Under vecka 37 och 38 kommer gymnasielever erbjudas vaccination på skolan.

Samverkansbehov

 • Behov av förtydligande gällande vilka restriktioner och allmänna råd som kommer att ligga kvar efter den 29 september.

Samlad bedömning - liv och hälsa

 • Region Gotland: Under vecka 35 konstaterades 28 nya fall och under vecka 36 konstaterades 30 nya fall. På grund av uppdatering av FoHM databas SmiNet anges ej totalsumma av antal fall denna vecka. På lasarettet vårdas en patient på IVA i smittsam fas.
 • Region Gotland: Av den vuxna befolkningen i länet är drygt 76 procent färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 75 procent vaccinerats med minst en dos. Region Gotland har inlett vaccination med tredje dosen för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar med att ta fram handlingsplaner för att beta av de köer som uppstått gällande nybesök/återbesök under pandemin.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 9 400 personer fler i länet vecka 37 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 36 genomfördes 1,3 procent fler resor jämfört med 2019. Bokningsläget för september är cirka 15,4 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Region Gotland meddelar att vecka 37 förväntas fyra anlöp med kryssningsfartyg med maximalt 7000 besökare.
 • Enligt Tillväxtverket har 228 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (8/9). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 167 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 35 och 36 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsersförmåga att anpassa lokaler och butiker. Bedömningen baseras på information från ett fåtal aktörer och uppgifter från tillsynen.
 • Bedömning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner under vecka 35 och 36 är medel.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

 • Efterlevnaden hos allmänheten varierar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En verksamhetsutövare rapporterar att besökare släpper på rekommendationen gällande att hålla avstånd samt stanna hemma om man är sjuk.
 • Region Gotland (restaurangtillsyn) bedömer efterlevnaden som hög på restauranger. Efterlevnaden blir dock något sämre sena kvällar/nätter.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationen att hålla avstånd på handelsplatser inklusive paketutlämning inomhus har försämrats.
 • Vecka 35 och 36 gjordes 17 fysiska tillsynsbesök hos verksamhetsutövare. 3 tillsynsvägledningar genomfördes med verksamhetsutövare per mejl / telefon inför kommande event. Länsstyrelsen har under denna tid prioriterat återbesök på butiker och gym i Visby. Bristerna åtgärdas i de flesta fall omgående.

Generella iakttagelser och slutsatser

 • Det som ändrats från första tillsynsbesöket till återbesöken är att en mindre andel har brustit i information till allmänheten.
 • Antalet besökare fortsätter minska på ön och besökstrycket på handelsplatser och butiker är mindre än tidigare. Vissa verksamhetsutövare upplever att besökare och kunder allt mer släpper på att följa rekommendationer och råd men att större delen uppvisar god efterlevnad och följer råden.
 • Utöver det märks nu en förvirring om de kommande lättnaderna den 29 september då många söker information kring detta, främst vilka restriktioner som kommer vara kvar.

Storskalig testning

 • 1404 prover analyserades under vecka 36, vilket är en ökning med 55 procent sedan förra veckan. 4,2 procent av dessa var positiva. Trots detta fortsatt god provtagningskapacitet, egenprovstationerna nyttjades till 49 procent.
 • Under vecka 36 har 1 164 vaccinationer genomförts på Gotland. 419 var dos 1 och 679 dos 2. Resterande 66 doser var extradoser som i enlighet med Folk hälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Sammantaget har nu 87 019 vaccinationer genomförts, cirka 47 9 00 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 40 200 är färdigvaccinerade.
 • Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 45 100 personer fått minst en dos, och närmare 38 200 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 89 respektive 76 procent.
 • I åldersgruppen 18 29 år har hittills 80 procent vaccinerat sig. Jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med två pro centenheter. Eftersom det är i gruppen unga vuxna som smittspridningen främst ökar är det angeläget att än fler vaccinerar sig. Därför kommer vaccineringsarbete utföras under en dag den kommande veckan utanför Uppsala Universitet Campus Gotland. Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 75 procent vaccinerats. Kommande veckan påbörjas vaccination av dos 2 på gymnasieskolorna. Det finns då också möjlighet för ungdomar att få en första dos.
 • Region Gotland satsar nu på fler småskaliga och uppsökande insatser. Exempelvis utfördes vaccinationsarbete i vuxenutbildningens lokaler, ett sätt att nå bland annat elever som går SFI utbildning samt i Gotlands moské.

Kontakt