Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen svar på remiss om tillfällig lagändring för kalkbrytning

Länsstyrelsen har idag yttrat sig angående regeringens förslag om att införa en tillfällig lagändring. Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att pröva en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet för att tillgodose väsentliga allmänna intressen.

Lagförslaget innebär i korthet att regeringen skulle ges möjlighet att förlänga Cementas tillstånd som löper ut den 31 oktober. På så vis hinner företaget bryta den mängd kalk man har rätt till i det nuvarande tillståndet.

– I promemorian skriver regeringen att Sverige riskerar att stå i en allvarlig situation för samhällsutvecklingen med konsekvenser inom såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga områden. Det är mot den bakgrunden som länsstyrelsen uppfattar att den tillfälliga lagstiftningen skall förstås, säger landshövding Anders Flanking.

Bestämmelsen föreslås begränsas till brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning hindras på grund av tidsbegränsning i det tillståndet.

Länsstyrelsen skriver i sitt svar till regeringen att man som tillsynsmyndighet vill redovisa några omständigheter som har tillkommit sedan den senaste tillståndsprövningen år 2010. Det handlar bland annat om förändringar i EU:s ramdirektiv för vatten, tillämpningen av Natura 2000-bestämmelserna samt tillämpningen av artskyddsförordningen.

– Inom dessa områden har förändringar gjorts sedan den förra tillståndsprövningen, säger landshövding Anders Flanking.

Under den korta tid som stått till förfogande för att svara på remissen har länsstyrelsen inte kunnat göra någon analys av hur förslaget kan komma att påverka den regionala utvecklingen i länet.

Den tillfälliga lagändringen föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 2021.

Kontakt