Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 31 augusti klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: 4494 bekräftade fall (30/8). Under vecka 34 rapporterades 55 nya fall vilket är på samma nivå som förra veckan (vecka 33 rapporterades 50 nya fall).
 • På lasarettet vårdas en patient på vårdavdelning på grund av behov av eftervård efter covid-19 .
 • Region Gotland: Under vecka 34 har 3726 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 84 027 vaccinationer genomförts. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 67 procent vaccinerats med minst en dos. Vid Folkhälsomyndighetens uppföljning den 26 augusti var det endast en region i Sverige som hade högre täckningsgrad bland ungdomar.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 10 900 personer fler i länet vecka 35 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).
 • Allmänhetens efterlevnad av restriktioner bedöms vara medel.

Vidtagna och planerade åtgärder

 • Region Gotland tar höjd för att smittspridningen kan öka i samband med återgång till skola/arbete. Kommunikationsinsatser kommer att anpassas utifrån behov och smittläge.
 • Region Gotland kommunicerar just nu att den storskaliga vaccinationsinsatsen kommer att övergå till ordinarie verksamhet under hösten. I veckan skickar Region Gotland också ut ett brev för att nå ut till alla dem som ännu inte vaccinerat sig.
 • Region Gotland kommer från och med den 1 september att erbjuda drop in-vaccinationer vid tillfälliga vaccinationsmottagningar. Drop in riktar sig till den som inte har en bokad tid för första dosen.
 • En vaccinationsbuss kommer att åka runt till olika platser på Gotland under vecka 37. Bussen kommer att finnas på platser där många människor rör sig och på orter där det tidigare inte har funnits möjlighet att vaccinera sig.

Samlad bedömning - liv och hälsa

 • Region Gotland: 4494 bekräftade fall (30/8). Under vecka 34 rapporterades 55 nya fall vilket är på samma nivå som förra veckan (vecka 33 rapporterades 50 nya fall).
 • Region Gotland: Av den vuxna befolkningen i länet är 73 procent färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 67 procent vaccinerats med minst en dos.
 • Region Gotland har identifierat en svårighet med att vissa banker har begränsningar i Bank ID. Det innebär att ungdomar (13-18 år) inte alltid har möjlighet att logga in på 1177.se för att boka vaccination, provtagning eller se provsvar vilket begränsar tillgängligheten.

Samlad bedömning - samhällets funktionalitet

 • Ändrade restriktioner för skoltaxi, som innebär att skoltaxi inte samplaneras med andra restyper, gäller från 24 augusti och till och med den sista september, därefter fattas ett nytt beslut.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 10 900 personer fler i länet vecka 35 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 34 genomfördes 2,1 procent fler resor jämfört med 2019. Bokningsläget för juni-augusti är cirka 0,8 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Region Gotland meddelar att fyra anlöp med kryssningsfartyg är planerade under vecka 35 med maximalt 8000 besökare. Vecka 36 förväntas tre anlöp med maximalt 6000 besökare.
 • Det har varit svårt för det gotländska näringslivet att få tillräckligt med personal under sommaren, främst inom restaurangverksamheterna
 • Svenska kyrkan rapporterar att man sett ett ökat behov att ekonomiskt stöd under sommaren.
 • Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten i länet är låg. Detta gäller även bland ungdomar.
 • Enligt Tillväxtverket har 226 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (30/8). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 161 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

 • Under de senaste veckorna har antalet besökare i länet minskat, vilket medför att besökstrycket på handelsplatser och butiker är mindre. Destination Gotland rapporterar att resandet fortsätter att minska under hösten jämfört med sommaren. Länsstyrelsen bedömer att det är lättare för allmänheten att hålla avstånd tack vare det minskade besökstrycket.
 • Efterlevnaden vecka 33 och 34 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av restriktioner och rekommendationer bedöms som medel.
 • Region Gotland (restaurangtillsyn) bedömer efterlevnaden som hög på restauranger.
 • Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av allmänna råd och rekommendationer inom persontransporter som medel.
 • Många arbetsplatser har fortsatt hemarbete fram till 30 september och har börjat planera för en säker återgång till arbetsplatsen.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 34 har länsstyrelsen prioriterat trängseltillsyn av butiker och gym i Visby samt en matvarubutik på landsbygden utifrån bedömningen att det där kan uppstå trängsel.
 • Vecka 34 gjordes nio fysiska tillsynsbesök hos verksamhetsutövare. En tillsynsvägledning genomfördes med verksamhetsutövare per mail/ telefon inför kommande event.
 • Bristerna som noterades gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. Generellt är skriftlig dokumentation den vanligaste noterade bristen.
 • Då antalet besökare minskat i länet är besökstrycket på handelsplatser och butiker mindre. Vissa verksamhetsutövare upplever dock att besökare och kunder är mindre benägna att följa rådande rekommendationer, särskilt i mindre butiker.

Storskalig testning

 • Cirka 35 procent av den totala analyskapaciteten användes under vecka 34.
 • 884 prover analyserades under vecka 34. Fem procent av dessa var positiva (slutlig statistik från Karolinska universitetslaboratoriet hade inte inkommit före rapporteringstiden).

Storskalig vaccination

 • Under vecka 34 har 3726 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 84 027 vaccinationer genomförts, cirka 46 900 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 38 100 är färdigvaccinerade.
 • Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 42 800 personer fått minst en dos vaccin och närmare 36 000 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 87 respektive 73 procent.
 • Bland personer 65 år och äldre har 95,5 procent fått minst en dos och 93,5 procent är färdigvaccinerade.
 • I åldersgruppen 18-64 år har närmare 84 procent fått minst en dos och 64,5 procent är färdigvaccinerade.
 • I åldersgruppen 18-29 år har cirka 74 procent vaccinerat sig.
 • Bland ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 67 procent vaccinerats med minst en dos. Nationellt sett har Gotland såhär långt lyckats väl med vaccination av ungdomar, vid Folkhälsomyndighetens uppföljning den 26 augusti var det endast en region i Sverige som hade högre täckningsgrad.
 • Till och med vecka 40 kommer Region Gotland att ha de tillfälliga vaccinationsmottagningarna öppna, därefter övergår ansvaret för genomförandet till primärvården.
 • Från och med onsdag den 1 september kommer tillfälliga vaccinationsmottagningar att erbjuda drop in-vaccinationer. Drop in riktar sig till den som inte har en bokad tid för första dosen.
 • Som komplement till drop in kommer ett mobilt team att åka runt till olika platser på Gotland med en vaccinationsbuss. Detta kommer att äga rum under vecka 37. Bussen kommer att finnas på platser där många människor rör sig och på orter där det tidigare inte har funnits möjlighet att vaccinera sig.

Kontakt