Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 24 augusti klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: 4 438 bekräftade fall (23/8). Under vecka 33 rapporterades 50 nya fall vilket är en minskning från tidigare vecka (vecka 32 var det 102 nya fall).
 • Ingen person med covid-19 är för närvarande i behov av sjukhusvård. Totalt har 51 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Region Gotland: Under vecka 33 har 4 015 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 80 287 vaccinationer genomförts. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 63 procent vaccinerats med minst en dos.
 • Under de senaste veckorna har antalet besökare i länet minskat. Det medför ett lägre besökstryck på handelsplatser och butiker.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 16 100 personer fler i länet vecka 34 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).

Samlad bedömning - liv och hälsa

 • Region Gotland: 4 438 bekräftade fall (23/8). Under vecka 33 rapporterades 50 nya fall vilket är en minskning från veckorna innan (136 fall under vecka 31 och 102 fall under vecka 32).
 • Region Gotland: Av den vuxna befolkningen i länet är 67 procent färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 63 procent vaccinerats med minst en dos.

Samlad bedömning - samhällets funktionalitet

 • Region Gotland: Beläggningen i kollektivtrafiken (buss) är fortsatt låg, antalet resenärer har minskat med 50 procent jämfört med före pandemin.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 16 100 personer fler i länet vecka 34 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 33 genomfördes 8,3 procent färre resor jämfört med 2019. Bokningsläget för juni-augusti är cirka 1,5 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Swedavia rapporterar att Visby Airport hade 5 443 passagerare under vecka 33.
 • Region Gotland meddelar att sex kryssningsanlöp med maximalt 11 000 besökare är planerade under vecka 34. Under vecka 35 är fyra anlöp planerade med maximalt 8 000 besökare.
 • Enligt Tillväxtverket har 225 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (23/8). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 158 ansökningar.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under den senaste veckan har länsstyrelsen genomfört tio fysiska tillsynsbesök och tre vägledningsbesök via mejl eller telefon. Bristerna som noterades gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. Generellt är skriftlig dokumentation det som verksamhetsutövare har svårast för.
 • Avgörande för om tillsynsvägledningen under vecka 33 har gjorts som fysiska besök har byggt på eventens storlek och arrangörernas förberedelser.
 • Då antalet besökare minskat i länet är besökstrycket på handelsplatser och butiker mindre. Vissa verksamhetsutövare upplever dock att besökare och kunder är mindre benägna att följa rådande rekommendationer, särskilt i mindre butiker.

Storskalig testning

 • Av den totala analyskapaciteten användes cirka 35 procent under vecka 33.
 • 784 prover skickades till Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) under vecka 33. Av dessa var 7 procent positiva.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 33 har 4 015 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 80 287 vaccinationer genomförts, cirka 46 200 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 35 000 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår även utomlänsvaccinationer. I åldersgruppen 18-29 år har cirka 70 procent vaccinerat sig. Bland ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 63 procent vaccinerats med minst en dos.
 • Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 42 300 personer fått minst en dos och närmare 32 900 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 86 respektive 67 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 93 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 83 procent fått minst en dos och 55,5 procent är färdigvaccinerade.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss