Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattendrag restaureras för att främja havsöringen

Havsöringsyngel simmar längs med stenig botten i ett grunt vattendrag.

För att skapa förutsättningar för en ökad rekrytering av havsöring och samtidigt bidra till en ökad biologisk mångfald genomförs under veckorna 34–39 fiskevårdsarbete i flera vattendrag.

I Halsgårdeån, Hultungsån, Själsöån, Svajdeån och i en bäck i Brucebo naturreservat kommer flera åtgärder genomföras under perioden för att gynna lekande havsöring.

– En stor del av den vuxna öringpopulationen på Gotland består av så kallade yngelutvandrare. När vattendragen torkar ut under torra somrar gör det att öringar som kläcks vandrar ut i havet redan som yngel. På Gotland är det flera åar som kan fungera som yngelutvandringsåar genom att man genomför biotopvård nära åmynningen, säger Daniel Nygren, Fiskevårdshandläggare vid Miljö- och vattenenheten.

Arbetet med vattendragen kan verka störande för både djurliv och friluftsliv medan det pågår, men arbetet är av vikt för bevarandet av öringbestånden runt Gotland.

– Att det finns goda bestånd av rovfisk, som till exempel havsöring och gädda, i Östersjön hjälper hela havet att må bra. Bland annat håller rovfiskarna nere bestånden av småfisk, vilket hjälper bestånden av djurplankton som äter växtplankton, vilket i sin tur kan minska övergödningen av havet, säger Daniel Nygren.

Åtgärderna förväntas skapa bättre lekplatser, uppehållsplatser, födotillgång och yngelutvandring för havsöringen.

Kontakt