Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 17 augusti klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: 4391 bekräftade fall (15/8). Under vecka 32 rapporterades 102 nya fall vilket är en minskning från tidigare vecka (vecka 31 var det 136 fall).
 • Region Gotland: Under vecka 32 har 3247 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 76 247 vaccinationer genomförts.
 • Region Gotland erbjuder vaccinering kvällstid i Visby och Fårösund.
 • Region Gotland: Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 43 procent vaccinerats.
 • Region Gotland: Läget har förbättrats inom slutenvården på lasarettet och sjukhusledningen har därför beslutat att återgå till normalläge från och med 12 augusti.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 22 200 personer fler i länet vecka 33 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).
 • Efterlevnadsuppdraget: Bedömning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner är medel. Det är svårt att göra en generell samlad bedömning av efterlevnaden då uppfattningen från olika aktörer skiljer sig åt markant.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland informerar om tre olika typer av covidbevis vid resor utomlands.
 • Region Gotland bedriver en vaccinationskampanj med nya ansikten under vecka 33.
 • Region Gotland skickar ut information till vårdnadshavare inför skolstarten.

Samlad bedömning - liv och hälsa

 • Region Gotland: 4391 bekräftade fall (15/8). Under vecka 32 rapporterades 102 nya fall vilket är en minskning från veckan innan (25 fall under vecka 29, 95 fall under vecka 30, 136 fall under vecka 31).
 • Region Gotland: Tisdag 10 augusti övergick Visby lasarett från förstärkningsläge till stabsläge. Den 12 augusti rapporterar Region Gotland att läget är förbättrat inom slutenvården på lasarettet och sjukhusledningen har därför beslutat att återgå till normalläge.
 • Region Gotland: Under vecka 32 har 3 247 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 76 247 vaccinationer genomförts. Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 45 400 personer fått minst en dos covidvaccin och närmare 31 800 personer är färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 43 procent vaccinerats.
 • SPF seniorerna rapporterar att deras föreningar har börjat starta upp sina ordinarie sammankomster. De bedömer att medlemmar nu kommer tillbaka till verksamheterna och att målgruppens möjligheter att på ett likvärdigt sätt delta i samhället och i sociala sammanhang utifrån lättnader i restriktioner är goda.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 22 200 personer fler i länet vecka 33 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 32 genomfördes 7,5 procent färre resor jämfört med 2019. Bokningsläget för juni-augusti är cirka 2 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Region Gotland meddelar att 11 kryssningsanlöp med maximalt 19 500 besökare är planerade under vecka 33. Under vecka 34 är sex anlöp planerade med maximalt 11 000 besökare.
 • Enligt Tillväxtverket har 224 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (16/8). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 157 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

Sammanfattning

 • Efterlevnaden vecka 31 och 32 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel.
 • Det fortsatt höga besökstrycket gör att det är svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider, exempelvis i och i anslutning till Visby innerstad, på vissa badplatser och i butiker.
 • Uppfattningen hos verksamhetsutövare är blandad gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner. Många verksamhetsutövare upplever fortsatt att kvarvarande restriktioner inte följs till fullo. Fler och fler handlar i större grupper, när verksamhetsutövare påtalar detta anger kunderna att de är vaccinerade och använder det som argument till varför de inte längre behöver följa restriktionerna eller tänka på att hålla avstånd. Det handlar framför allt om turistgrupper och äldre. Andra verksamhetsutövare upplever att kunder är fortsatt medvetna. Många kunder undviker till exempel att gå in i butiker om de bedömer att det kan uppstå trängsel.
 • Efterlevnaden på restauranger, färja och allmänna platser upplevs ha förbättras från föregående vecka.

Slutsatser

 • Det är svårt att göra en generell samlad bedömning av efterlevnaden då uppfattningen från olika aktörer skiljer sig markant. Länsstyrelsen bedömer trots det att efterlevnaden förbättrats de senaste veckorna i takt med ett minskat besökstryck samt informationskampanjer, vilket gör att efterlevnaden bedöms som medel.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

 • Det höga besökstrycket i länet gör att det är svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider, exempelvis i och i anslutning till Visby innerstad, på vissa badplatser och i butiker. Medeltidsveckan som pågått under vecka 32 har inneburit att många personer vistats i Visby innerstad, dock inom ett avgränsat område.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Efterlevnaden hos allmänheten varierar. Verksamhetsutövare rapporterar en ovilja hos vissa personer att följa restriktioner.
 • Serveringsställen: Efterlevnaden på restauranger upplevs ha förbättrats från föregående vecka och bedöms nu som mycket hög.
 • Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus: Verksamhetsutövare har olika uppfattning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner. Vissa rapporterar att de behövt tillrättavisa kunder som då argumenterar emot och säger att de är vaccinerade och därför inte längre behöver följa restriktionerna eller tänka på att hålla avstånd. Andra verksamhetsutövare upplever att allmänhetens efterlevnad på det stora hela är god och att kunder fortsatt är medvetna.
 • Handelsplatser utomhus: En stor mängd människor i rörelse ger en generell risk för trängsel på gator och torg. Trots detta har man bedömt att Medeltidsveckan genomförts utan större problem.
 • Offentliga rum inomhus: I kyrkorna finns en risk för trängsel främst vid in- och utpassage. Man har dock i stort sätt problemfritt kunnat hantera läget, såväl vid gudstjänster som när det gäller turister som besökt kyrkorna.

Vidtagna åtgärder

 • Länsstyrelsen och Region Gotland uppmanar löpande alla som vistas i länet att visa hänsyn och följa de restriktioner som finns.

Efterlevnad i kollektivtrafiken

 • Länsstyrelsen har inte fått in något nytt underlag kring efterlevnaden i kollektivtrafiken under sommaren. Ingen rapportering har inkommit om efterlevnaden på flyget vecka 32.
 • Färja: Enligt Destination Gotland var det 60 600 fler i länet vecka 31 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 32 var det 42 300 fler i länet och under vecka 33 beräknas motsvarande siffra vara 22 200.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

 • All tillsynsvägledning under vecka 32 har gjorts genom fysiska besök hos verksamhetsutövarna.
 • Under vecka 32 har länsstyrelsen prioriterat trängseltillsyn av butiker i Visby samt på platser på landsbygden som bedömdes vara populära besöksmål, däribland många matvarubutiker, utifrån bedömningen att det där kan uppstå trängsel. När det kommer till offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har länsstyrelsen främst fokuserat på Medeltidsveckan som pågått under hela veckan.

Storskalig testning

 • Av den totala analyskapaciteten användes cirka 41 procent under vecka 32.
 • 982 prover skickades till Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) under vecka 32. Åtta procent av dessa var positiva.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 32 har 3 247 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 76 247 vaccinationer genomförts, cirka 45 400 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 31 800 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår även utomlänsvaccinationer. I åldersgruppen 18-29 år har cirka 67 procent vaccinerat sig (i denna siffra är även inbokade, ej genomförda vaccinationer inkluderade). Bland ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 43 procent vaccinerats.
 • Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 42 350 personer fått minst en dos och närmare 29 750 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 86 respektive 60,5 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92,5 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 82 procent fått minst en dos och 46 procent är färdigvaccinerade.
 • Region Gotland erbjuder vaccinering kvällstid den 19 och 23 augusti i Visby. Det är sedan tidigare möjligt att boka tid för vaccinering kvällstid i Fårösund.

Kontakt