Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 10 augusti klockan 10.00.

Övergripande lägesbild


• Länet har nu 4 287 bekräftade fall av covid-19 (8/8). Under vecka 31 rapporterades 136 nya fall, vilket är en ökning jämfört med tidigare veckor. Under vecka 29 rapporterades 25 fall och under vecka 30 rapporterades 95 fall. En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.

• Under vecka 31 har 2 075 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 72 976 vaccinationer genomförts. Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 44 300 personer fått minst en dos covidvaccin och närmare 27 500 personer är färdigvaccinerade.

• Smitta av covid-19 har konstaterats på två särskilda boenden i länet under vecka 31.

• Vård- och omsorgspersonal uppmanas att testa sig för covid-19 efter utlandsresa.

• Region Gotland har under vecka 32 påbörjat vaccineringen av 16-17-åringarna.

• Ett ansträngt vårdplatsläge kopplat till andra orsaker än covid-19 gjorde att Region Gotland valde att försätta Visby lasarett i så kallat förstärkningsläge från och med den 5 augusti.

• Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 42 300 personer fler i länet vecka 32 än de som räknas som fastboende. Bokningsläget för för färjorna under juni-augusti är cirka 3,1 procent högre än 2019 (normalår).

• Under vecka 32 beräknas tolv kryssningsfartyg anlöpa Visby med maximalt 21 500 passagerare.

• Bedömning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner är att efterlevnaden har försämrats och är fortsatt låg. Det höga besökstrycket i länet gör att det är svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider. Det gäller exempelvis i och i anslutning till Visby innerstad och i butiker.

Miljö och ekonomiska värden

• Swedavia rapporterat att nuvarande beläggningsgrad är drygt 70 procent jämfört med ett normalår. Vecka 31 reste 8 100 personer med flyg .

• Enligt Tillväxtverket har 224 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (9/8). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 154 ansökningar.


Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

• Under den senaste veckan har länsstyrelsen genomfört 30 fysiska tillsynsbesök. Bristerna som noterades gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. Generellt är skriftlig dokumentation det som verksamhetsutövare har svårast för.

• Vecka 31 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av butiker i Visby samt platser på landsbygden som bedöms vara låg, eftersom det där finns risk för trängsel. Särskilt fokus har lagts på förberedelser inför Medeltidsveckan som pågår den här veckan, samt på musikevenemang i Visbys ruiner.

Storskalig testning


• Vecka 31 skickades 1 116 prover till Karolinska universitetslaboratoriet. Elva procent av proverna var positiva.

Storskalig vaccination


• Under vecka 31 har 2 075 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 72 976 vaccinationer genomförts. I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer. Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 44 300 personer fått minst en dos och närmare 27 500 personer är färdigvaccinerade.

Kontakt