Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 3 augusti klockan 10.00.

Övergripande lägesbild


• Länet har nu 4150 bekräftade fall av covid-19 (1/8). Under vecka 30 rapporterades 95 nya fall, vilket är en ökning jämfört med tidigare veckor. Under vecka 29 rapporterades 25 bekräftade fall. Två patienter vårdas på sjukhus med smittsam covid-19. En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.

• Under vecka 30 har 2 675 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts. Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 40 800 personer fått minst en dos covidvaccin och närmare 26 500 personer är färdigvaccinerade.

• Bedömning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner är att efterlevnaden har försämrats och är låg. Det höga besökstrycket i länet gör att det är svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider. Det gäller exempelvis i och i anslutning till Visby innerstad, på vissa badplatser och i butiker.

• Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 60 600 personer fler i länet vecka 31 än de som räknas som fastboende. Bokningsläget för för färjorna under juni-augusti är cirka 4 procent högre än 2019 (normalår).

• Under vecka 31 beräknas tolv kryssningsfartyg anlöpa Visby med maximalt 21 000 passagerare. Cirka 9 000 personer beräknas resa till ön med flyg.


Miljö och ekonomiska värden


• Swedavia rapporterar att nuvarande beläggningsgrad är drygt 70 procent jämfört med ett normalår. Resande förra veckan var 9 150 passagerare och prognosen är att antalet passagerare för vecka 31 är på samma nivå.

• Enligt Tillväxtverket har 223 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (2/8). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 153 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

• Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel för både vecka 29 och vecka 30.
Bedömning gällande allmänhetens efterlevnad av restriktioner är att efterlevnaden har försämrats och är låg.

• Verksamhetsutövare upplever att kvarvarande restriktioner inte följs. Allmänhetens efterlevnad har försämrats då skyltning tagits bort, samtidigt som verksamhetsutövare som väljer att behålla tidigare restriktioners skyltning blir ifrågasatta. Butikspersonal upplever en viss nonchalans från allmänheten när de uppmanas att hålla avstånd. Vanliga motargument är att personerna är vaccinerade eller att pandemin är över. Verksamhetsutövare upplever också att sällskapen blir allt större.

• Region Gotland rapporter att personer med symptom befinner sig ute bland folk samt att personer reser trots symptom. Många smittade har varit utomlands och tar på det sättet smittan till länet.

• Region Gotlands restaurangtillsyn rapporterar att efterlevnaden har förbättrats från föregående vecka. Efterlevnaden bedöms vara medel vecka 30.

• Region Gotlands restaurangtillsyn rapporterar att efterlevnaden minskar i samband med alkoholintag och trängsel.

• Vid sämre väder ökar trängseln i Visbys handelsstråk.

Efterlevnad av restriktioner inom transportsektorn


• Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av allmänna råd och rekommendationer inom persontransporter som medel.

• Region Gotland rapporterar att vissa personer reser trots symptom.

• Destination Gotland rapporterar att rutiner kopplat till covid-19 fungerar bra och de fortsätter påminna och hjälpa resenärerna att efterleva dessa. De ser också att resandet minskar kommande veckor. Resevärdarna fortsätter att påminna och se till att trängsel inte uppstår.

• Användandet av munskydd i flygterminalen har minskat eftersom flera flygbolag inte längre kräver att munskydd används.

• Kollektivtrafik: Ingen rapportering


Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

• Under den senaste veckan har länsstyrelsen genomfört 36 fysiska tillsynsbesök. Bristerna som noterades gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. Generellt i länet är skriftlig dokumentation det som verksamhetsutövare har svårast för.

• Vecka 30 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av butiker i Visby samt platser på landsbygden som bedöms vara populära turistmål, eftersom det där kan uppstå trängsel under sommaren.


Storskalig testning


• Vecka 30 nyttjades totalt 33 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
863 prover skickade till Karolinska universitetssjukhuset. Tolv procent av proverna var positiva.

Storskalig vaccination


• Under vecka 30 har 2 675 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 70 673 vaccinationer genomförts, cirka 43 300 personer har fått minst en dos och omkring 28 200 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer. Cirka 7 procent av de doser som levererats till länet har varit så kallade utomlänsvaccinationer, det vill säga vaccinationer av personer hemmahörande i andra regioner.

• Av den vuxna befolkningen i länet har cirka 40 800 personer fått minst en dos och närmare 26 500 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 83 respektive 54 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 79 procent fått minst en dos och 36 procent är färdigvaccinerade. I åldersgruppen 18-29 år har cirka 59 procent vaccinerat sig.

• Region Gotland uppmanar de som har för avsikt att vaccinera sig mot covid-19 att snarast boka tid, den storskaliga vaccinationsinsats som nu bedrivs kommer att fasas ut under hösten. Smittspridningen ökar bland unga vuxna, och vaccination är ett viktigt verktyg för att hämma smittspridning och reducera risken för att bli allvarligt sjuk eller få långvariga symtom.

• Region Gotlands vaccinationstider är i det närmaste fullbokade de kommande veckorna. Därmed förkortas inte intervallet mellan dos 1 och dos 2 för att göra det möjligt för fler personer att få en första dos. Leveranserna av Modernas vaccin Spikevax förväntas öka från och med vecka 32, vilket gör att intervallet kan förkortas ett par veckor för de bokningar som görs från och med vecka 32. I nuläget erbjuds inte drop-in-vaccination. Drop-in kan vara ett sätt att fånga fler och öka täckningsgraden, men så länge som bokningstrycket är högt väljer regionen att genomföra vaccination på bokade tider.

• De doser som Region Västmanland beslutade att donera till Region Gotland tillgängliggjordes för bokning som fristående doser under vecka 30.

Kontakt