Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 27 juli klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har nu 4056 bekräftade fall (25/7). Under vecka 29 rapporterades 26 nya fall, vilket är en ökning från vecka 28 och 29 då det var tio nya fall per vecka. En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Under vecka 29 har 2 735 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 67 980 vaccinationer genomförts, cirka 40 800 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 000 är färdigvaccinerade. Region Västmanland donerar 550 doser till Region Gotland vilket möjliggör att fler fristående doser kan erbjudas.
 • I en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns två nationella vaccinmål. Region Gotland har tidigare meddelat att vaccinmål ett har uppnåtts. Under vecka 29 uppnåddes även det andra vaccinmålet i länet, det vill säga att minst 70 procent av personer 18 till 64 år har fått minst en dos.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 72 200 personer fler i länet vecka 30 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni-augusti är cirka 6 procent högre än 2019 (normalår). Dessutom beräknas under vecka 30 14 anlöp av kryssningsfartyg med maximalt 24 000 passagerare samt cirka 9 000 tillresande med flyg.
 • Allmänhetens efterlevnad av restriktioner upplevs sämre efter den 15 juli. Verksamhetsutövare upplever att kvarvarande restriktioner inte följs. Allmänhetens efterlevnad har försämrats då skyltning tas bort, samtidigt som verksamhetsutövare som väljer att behålla tidigare restriktioners skyltning blir ifrågasatta. Verksamhetsutövare upplever också att sällskapen blir allt större och att det främst är yngre personer som har sämre efterlevnad. Länsstyrelsen och Region Gotland uppmanar genom pressmeddelande och på sociala medier alla som vistas på Gotland att visa hänsyn och följa de restriktioner som finns.

Samhällets funktionalitet

 • Swedavia rapporterar att nuvarande beläggningsgrad är drygt 70 procent jämfört med ett normalår. Resande förra veckan var cirka 9 100 passagerare och prognosen är att antalet passagerare för vecka 30 är på samma nivå.

Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Tillväxtverket har 220 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (26/7). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 150 ansökningar.

Förtroende

 • Det finns fortsatta kommunikativa utmaningar att förmedla råd och rekommendationer samt information avseende vaccination från myndigheter till allmänheten. Eftersom flera instanser fattar beslut om råd och rekommendationer blir det svårt att kommunicera enhetligt, vilket påverkar det allmännas förtroende. Efter de lättnader av restriktioner som genomförts 15 juli kan det uppfattas som att alla restriktioner har tagits bort. Samordnad, aktuell och tydlig kommunikation av myndigheters råd, rekommendationer och budskap är viktigt för allmänhetens förtroende och för efterlevnaden. Det höga besökstrycket i länet gör det svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider, detta kan göra att tonläget skruvas upp och därmed bidrar till polarisering. Det förekommer enstaka kritiska inlägg i sociala medier vad gäller efterlevnad och vaccination. Vaccinationsviljan i länet är hög, samtidigt är trycket från utomlänspatienter att vaccinera sig (dos 2) på Gotland högt. Detta kan leda till oro för vaccinbrist.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 29 gjordes 83 procent av tillsynsåtgärderna genom kontroller i fält. 17 procent av tillsynsåtgärderna bedrevs genom rådgivning på telefon och/eller mejl.
 • Vecka 29 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av butiker i Visby samt platser på landsbygden som bedöms vara populära turistmål, eftersom det där kan uppstå trängsel under sommaren. Trängseltillsyn har genomförts i matbutiker på landsbygden samt i Visby innerstad där trängselrisken bedöms som stor.
 • Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på en nöjespark som bedömdes kunna få många besökare. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ansågs kunna generera många besökare och publik har även prioriterats under veckan, både med fysiska tillsynsbesök samt tillsynsvägledningar.
 • Bristerna som noterades under vecka 29 gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. Generellt i länet är skriftlig dokumentation det som verksamhetsutövare har svårast för.
 • I och med de lättnader i restriktionerna som skett den 15 juli uppstod oklarheter kring vilka restriktioner som kvarstår och inte. Vissa verksamhetsutövare uppfattade det som att alla restriktioner tagits bort. Vissa handelsplatser har själva valt att ha kvar anslag om maxantal i sina butiker trots att detta inte krävs.
 • Vid uppföljande tillsynsbesök vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har tidigare påpekade brister åtgärdats.

Storskalig testning

 • Vecka 29 nyttjades totalt 25 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 583 prover skickade till KUL under vecka 29. 5 procent av dessa var positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt korta (32 timmar).

Storskalig vaccination

 • Under vecka 29 har 2 735 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 67 980 vaccinationer genomförts, cirka 40 800 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 000 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer. Cirka 7 procent av de doser som levererats till länet har varit så kallade utomlänsvaccinationer, det vill säga vaccinationer av personer hemmahörande i andra regioner.
 • Av den vuxna befolkningen i länet har drygt 38 400 personer fått minst en dos och närmare 26 300 personer är färdigvaccinerade. Det motsvarar en täckningsgrad på 78 respektive 53 procent. Över hälften av Gotlands vuxna befolkning är därmed färdigvaccinerade. Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 72 procent fått minst en dos, om också personer som bokat sig för vaccination inkluderas hamnar täckningsgraden på 80 procent. Det här betyder att Region Gotland nu har nått överenskommelsens vaccinmål.
 • I åldersgruppen 18-29 år har drygt 63 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination, jämfört med föregående vecka är det en ökning med 5 procentenheter. Region Gotland uppmanar de som har för avsikt att vaccinera sig mot covid-19 att snarast boka tid, den storskaliga vaccinationsinsats som nu bedrivs kommer att fasas ut under hösten.
 • Samtidigt som andra regioner har lägre bokningstryck och vaccinationstider över är Region Gotland i det närmaste fullbokade de kommande veckorna. Region Västmanland har beslutat att donera 550 doser till Region Gotland. Med dessa doser kommer fler fristående doser att kunna erbjudas. Doserna kommer att finnas tillgängliga för bokning från och med tisdag vecka 30.
 • Personer födda 2005 och tidigare erbjuds nu en första dos under vecka 32 och 33. Första dosen ges på någon av Gotlands tillfälliga vaccinationsmottagningar eller Hemse vårdcentral, de ungdomar som går i gymnasiet kommer sedan att kunna ta dos 2 på skolan. Bokningen öppnar torsdagen den 29 juli. Vaccination bokas via telefon.Kontakt