Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud gäller på hela Gotland

Eldningsförbud symbol

Länsstyrelsen i Gotlands län har fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med måndagen den 26 juli 2021 klockan 18.00 tills vidare.

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor på Gotland. I samråd med räddningstjänsten har länsstyrelsen i dag därför fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

– Det är en förebyggande åtgärd för att minska risken för bränder i skog och mark. Vi har under en tid haft höga temperaturer, och enligt SMHI kan vi inte vänta någon nederbörd av betydelse under åtminstone de närmaste dagarna, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef och tillförordnat länsråd på länsstyrelsen.

Eldningsförbudet gäller aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande.

Det är fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

– Bränder kan ha fler orsaker än eldning och grillning som går överstyr. Vi vill därför även uppmana alla som vistas i naturen för arbete eller rekreation att vara försiktiga med sådant som skulle kunna orsaka en brand, som exempelvis skogs- och jordbruksmaskiner och cigarettfimpar, säger Anna-Lena Fritz.

Om du upptäcker en brand är det viktigt att varna andra i närheten, sätta dig själv i säkerhet och ringa 112.

Beslutet om eldningsförbudet är fattat med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Beslutet gäller tills annat meddelas på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbplats.

Beslut om eldningsförbud i Gotlands län 2021-07-26 Pdf, 164.5 kB.
Länsstyrelsen i Gotlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud Pdf, 21.9 kB.

Kontakt