Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 20 juli klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har nu 4030 bekräftade fall (19/7). Under vecka 28 rapporterades tio nya fall, vilket är på samma nivå som föregående vecka (tio nya fall). En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Under vecka 28 har 3058 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 65 245 vaccinationer genomförts, cirka 40 100 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 25 900 är färdigvaccinerade. Region Gotland erbjuder i mån av tillgång på vaccin möjligheten att boka en fristående dos 2.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 75 900 personer fler i länet vecka 29 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juli-augusti är cirka 8 procent högre än 2019 (normalår).Dessutom beräknas 10 anlöp av kryssningsfartyg med maximalt 13 600 passagerare vecka 29, samt tillresande med flyg.
 • Efterlevnadsuppdraget: Det höga besökstrycket i länet (med mer än en fördubblad befolkningsmängd) gör att det är svårt att hålla avstånd på vissa platser och vid vissa tider, till exempel i och i anslutning till Visby innerstad, på vissa badplatser och i butiker. Den s.k. Stockholmsveckan medför en ökad koncentration av besökare i Visby innerstad under vecka 29. Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel för både vecka 27 och vecka 28.

Liv och hälsa

 • Region Gotland rapporterar den 19/7 4030 bekräftade fall totalt. Under vecka 28 rapporterades tio nya fall, vilket är på samma nivå som föregående vecka. En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Region Gotland upplever just nu ett ansträngt vårdplatsläge kopplat till andra orsaker än Covid-19. Detta beror till stor del på det stora antalet besökare samtidigt som personalen har semester.
 • Under vecka 28 har 3058 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 65 245 vaccinationer genomförts, cirka 40 100 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 25 900 är färdigvaccinerade.

Samhällets funktionalitet

 • Beroende av smittspridningen och vaccinationstakten kan möjligheterna att hålla samhällsviktiga verksamheter igång påverkas. Den låga smittspridningen i länet och den ökande vaccinationsgraden kan eventuellt innebära lägre påverkansgrad inom vissa verksamheter. Samtidigt gör det höga besökstrycket i länet (med mer än en fördubblad befolkningsmängd) att flera verksamheter har en hög belastning.
 • Region Gotland tillsammans med smittskyddet på Gotland kommit fram till att de restriktioner som har gällt för färdtjänst och sjukresor kan tas bort från och med den 15 juli, vilket ökar tillgängligheten för medborgarna.
 • Region Gotland meddelar att det på grund av värmeböljan är mycket varmt på vaccincentralerna och äldreboenden men för att minska smittspridningen råder det förbud mot fläktar. På den största vaccinationscentralen är det särskilt stora problem, men man klarar arbetsmiljöverkets krav. Vissa fastighetsåtgärder är vidtagna, som exempelvis att köra ventilationen nattetid.
 • Swedavia rapporterar att resandet med flyg fortsätter att öka, som det gjort de senaste veckorna. Nuvarande beläggningsgrad är drygt 60 procent, prognos för vecka 29 är 9000 passagerare.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter)

 • I och med anpassningarna som skedde 1 och 15 juli minskade påverkan betydligt på grundläggande värden. Ett stort ansvar vilar dock fortsatt på individen genom folkhälsomyndighetens råd. En faktor som kan avhålla individen från att nyttja sina rättigheter är en rädsla att delta i sammanhang med nya kontakter. Ungdomar och barns situation kan påverkas när fritidsverksamheter och sommarlovsaktiviteter begränsats.
 • Politiska nämndmöten fortsätter på distans.
 • Svenska kyrkan rapporterar att förutsättningarna för att delta i kyrkans verksamhet är förbättrade i och med att det nu får vara betydligt fler besökare i kyrkorna och deltagare i gudstjänsterna. Då allt fler är vaccinerade upplevs också att möjligheten finns att vara en del av samhället på ett mer normalt sätt och att många församlingar är tillbaka i deltagarantal jämförbara med innan pandemin .

Miljö och ekonomiska värden

 • Region Gotland meddelar att det under vecka 29 inkommer 10 kryssningsanlöp med maximalt 13 600 passagerare, och under vecka 30 inkommer 14 kryssningsanlöp med totalt 24 000 besökare. Utöver detta så tillkommer resande med flygtrafik.
 • Media rapporterar att flera mötes- och eventföretag i länet ser en tydlig uppåtgående trend med fler bokningar även längre fram och planerar för att rekrytera ny personal senare i sommar och till hösten. En uppgång i konferenser och mötesevent har en positiv påverkan även för hotellen.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 75 900 personer fler i länet vecka 29 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juli-augusti är cirka 8 procent högre jämfört med 2019 (normalår).

Efterlevnadsuppdraget

 • Många personer vistas i och i anslutning till Visby innerstad och i Visby hamn.
 • Då restriktionerna har lättats finns det risk att det upplevs att samtliga rekommendationer och råd har upphört att gälla. Trängsel kan uppstå och det kan bli svårare att visa hänsyn.
 • Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel för både vecka 27 och vecka 28.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Det bedöms vara svårare att veta vad som gäller när restriktionerna lättats och skyltning har tagits bort.
 • Efterlevnaden vecka 27 och 28 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Region Gotlands restaurangtillsyn rapporterar att efterlevnaden är medel till hög dagtid, då många valt stränder och badorter framför Visby. I främst Visby innerstad bedöms det vara låg efterlevnad kvällstid eftersom det är svårt att hålla avstånd när många människor vistas samtidigt på en begränsad yta.
 • Det har varit många besökare på stränderna under vecka 28 då det varit värmebölja och fler än vanligt vistats i länet.
 • Polisen rapporterar om många tillståndsansökningar för offentliga tillställningar.
 • Destination Gotland rapporterar att efterlevnaden ombord på färjorna har försämrats men fortfarande är hög. Resevärdarna fortsätter att påminna och se till att trängsel inte uppstår.
 • Region Gotland rapporterar om fler besökare på Tofta strand än vad det varit de senaste tio åren.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 28 gjordes 80 procent av tillsynsåtgärderna genom kontroller i fält. 20 procent av tillsynsåtgärderna bedrevs genom rådgivning på telefon och/eller mejl.
 • Vecka 28 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av butiker i Visby samt på landsbygden som bedömdes vara populära turistmål, eftersom det där kan uppstå trängsel under sommaren. Trängseltillsyn har genomförts i matbutiker på landsbygden samt i Visby innerstad där trängselrisken bedömdes som stor.
 • Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på en nöjespark och ett museum som bedömdes kunna få mycket besökare. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ansågs kunna generera mycket besökare och publik har även prioriterats under veckan, både med fysiska tillsynsbesök samt tillsynsvägledningar.
 • Bristerna som noterades för handelsplatser, gym-och sportanläggningar och museum under vecka 28 gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas.
 • I och med de lättnader av restriktioner som skedde under veckan uppstod även oklarheter kring vilka restriktioner som kvarstod och inte, då vissa verksamhetsutövare uppfattade det som att alla tagits bort.
 • Vissa handelsplatser har själva valt att ha kvar anslag om maxantal i sina butiker, trots att detta inte krävs.
 • Vid uppföljande tillsynsbesök vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har tidigare påpekade brister åtgärdats.

Storskalig testning

 • Vecka 28 nyttjades totalt 19 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 328 prover skickades till Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) under vecka 28. Av dessa var 3 procent positiva. 125 prover testades i Regionens egen PCR och 2 procent av dessa var positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt korta (35 timmar).

Storskalig vaccination

 • Under vecka 28 har 3058 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 65 245 vaccinationer genomförts, cirka 40 100 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 25 900 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer.
 • Drygt 10 procent av den gångna veckans vaccinationer har varit så kallade utomlänsvaccinationer, vaccinationer av personer hemmahörande i andra regioner.
 • Av den vuxna befolkningen skriven i länet har drygt 37 800 personer fått minst en dos och närmare 24 200 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 77 respektive 49 procent.
 • Bland personer 65 år och äldre skrivna på Gotland har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade.
 • I åldersgruppen 18-29 år har drygt 58 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination.
 • Bland yngre personer tycks bokningstrycket vara något lägre, men bokningar fortsätter att komma in.

Kontakt