Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 13 juli klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har nu 4 020 bekräftade fall (12/7). Under vecka 27 rapporterades tio nya fall, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka (fem nya fall). En patient vårdas på sjukhus med smittsam covid 19, och ytterligare en patient är i behov av eftervård på vårdavdelning. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid 19.
 • Vecka 27 har 4 241 vaccinationer registrerats. Totalt har 62 343 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 38 700 personer har fått minst en dos och omkring 24 200 personer är färdigvaccinerade. Vaccinationsbokningen är nu öppen för personer 18 år och äldre.
 • Region Gotland erbjuder från och med den 13 juli åter tider för att boka fristående vaccindos utifrån prioriteringsordningen. Bokningsläget kommer att bedömas varje måndag under sommaren och nytt beslut fattas veckovis.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 70 000 personer fler i länet vecka 28 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000
  fastboende). Bokningsläget för juli augusti är cirka 8,3 procent högre än 2019 (normalår). Dessutom beräknas 14 anlöp av kryssningsfartyg med maximalt 18 000 passagerare vecka 28, samt tillresande med flyg.
 • Efterlevnadsuppdrag: Verksamhetsutövare är positiva till att få mer kunder i samband med lättnader av restriktioner, det finns dock en farhåga att trängsel kan uppstå och att alla besökare inte kommer visa hänsyn eller respektera kvarvarande restriktioner. Flera verksamhetsutövare rapporterar att efterlevnaden varierar och försämrats bland allmänheten, och att man fått tillrättavisa kunder/besökare som inte respekterar restriktioner.

Liv och hälsa

 • Region Gotland: 4 020 bekräftade fall (12/7). Under vecka 27 rapporterades tio nya fall, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka (fem nya fall). En patient vårdas på sjukhus med smittsam covid 19, och ytterligare en patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Vecka 27 har 4 241 vaccinationer registrerats. Totalt har 62 343 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 38 700 personer har fått minst en dos och omkring 24 200 personer är färdigvaccinerade.
 • Region Gotland kan från och med den 13 juli åter erbjuda tider för att boka fristående vaccindos. De som önskar kan, utifrån prioriterings ordningen, boka tid för fristående vaccindos. Tiderna kommer att vara begränsade. Bokningsläget kommer att bedömas varje måndag under sommaren och nytt beslut fattas veckovis.

Miljö och ekonomiska värden

 • Vecka 28 beräknas 14 anlöp med maximalt 18000 passagerare vid kryssningskajen.
 • Enligt Tillväxtverket har 220 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (12/7). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 147 ansökningar.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 70 000 personer fler i länet vecka 28 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juli - augusti är cirka 8,3 procent högre jämfört
  med 2019 (normalår).
 • Den ökade turismen under de senaste veckorna samt bokningsläget kommande veckor, har och väntas ha positiv påverkan på det gotländska näringslivet. Det går dock inte att avgöra om det är tillräckligt för att återhämta sig efter tidigare nedgång. Därmed görs bedömningen att det är en måttlig påverkan på ekonomiska värden.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • All tillsyn av verksamhetsutövare har under föregående vecka gjorts genom kontroll på plats.
 • Vecka 27 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av handelsplatser i Visby innerstad, där det för tillfället rör sig mycket folk, samt handelsplatser på och invid populära turistmål på landsbygden. Trängseltillsynen för veckan har utförts vid matbutiker på platser på landsbygden som utgör populära besöksmål, där trängselrisken bedömdes som stor.
 • De offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som tillsynades bedömdes kunna dra mycket folk och därmed att trängsel riskerade att uppstå. För en av dessa allmänna sammankomster har brister tidigare påvisats varför denna prioriterades.
 • Tillsyn av djurparker samt en nöjespark prioriterades eftersom de bedömdes vara populära besöksmål.
 • Generellt ser det bra ut vid de verksamheter som länsstyrelsen har
  tillsynat. Bristerna som noterades under vecka 27 gällde framför allt skriftlig dokumentation samt information till kunder om hur smittspridning kan undvikas. I ett fåtal fall hade verksamhetsutövarna misslyckats med att förhindra trängsel.
 • Vid den tillsyn av trängsel som gjordes i matbutiker så klarade
  alla butiker utom en att hålla maxantalet och undvika trängsel ,
  trots högt tryck. Generellt jobbar butikerna ihärdigt med att hantera det stora antalet besökande i länet.
 • Verksamhetsutövare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster visar blandad efterlevnad av lagstiftningen. Brister som noterades vecka 27 var huvudsakligen kopplade till att verksamhetsutövare inte säkerställt att sällskapens storlek för evenemang med anvisad sittplats uppgick till max fyra personer, samt att en meter mellan sällskap ska hållas. En brist kopplad till utformning av in och utpassage noterades dessutom.
 • Det är en pedagogisk utmaning för länsstyrelsen att förklara skillnaden mellan Polisens tillstånd, den tillfälliga serveringslagen och pandemilagen vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Ett tillämpningsproblem som har uppmärksammats är hur länsstyrelsen
  ska bedöma vad som är ett säkert antal besökare ur smittskyddssynpunkt.

Storskalig testning

 • Vecka 27 nyttjades totalt 20 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 303 prover skickade till Karolinska Universitetslaboratoriet under vecka 27. Av dessa var 3 procent positiva. 133 prover testades i Regionens egen PCR och 2 procent av dessa var positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt korta (35 timmar).

Storskalig vaccination

 • Under vecka 27 har 4 241 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 62 343 vaccinationer genomförts, cirka 38 700 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 24 200 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer.
 • Möjligheten att boka en fristående dos 2, det vill säga en dos 2 på Gotland efter en första dos på fastlandet, pausades under vecka 26 och 27. Region Gotland kommer från och med den 13 juli åter erbjuda tider för att boka fristående vaccindos.
 • Av den vuxna befolkningen skriven i länet har drygt 36 500 personer fått minst en dos och närmare 22 600 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 74 respektive 46 procent. Bland personer 65 år och äldre har drygt 94 procent fått minst en dos och 91 procent är färdigvaccinerade.
 • Vaccinationsbokningen är nu öppen för personer 18 år och äldre. Vid fortsatt hög vaccinationsvilja bedömer Region Gotland att tiderna inte kommer att räcka till alla som vill vaccinera sig. Bland yngre personer tycks bokningstrycket dock vara något lägre.

Kontakt