Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 29 juni klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 4 014 bekräftade fall (28/6). Under vecka 25 rapporterades tolv nya fall, vilket är en liten ökning jämfört med vecka 24 då det rapporterades sju nya fall. Två patienter är i behov av eftervård, varav en på IVA. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 25 har 4 520 vaccinationer registrerats. Totalt har 52 599 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 32 000 personer har fått minst en dos och omkring 21 000 personer är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 45 000 personer fler i länet vecka 26 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni-augusti är cirka 111 procent jämfört med 2019 (normalår).
 • Efterlevnadsuppdrag: Verksamhetsutövare uttrycker oro med tanke på det ökade antalet besökare i länet. Det finns farhågor att trängsel kan uppstå och att besökare inte kommer att visa hänsyn eller respektera rådande restriktioner. Tillsyn rapporterar att det är mycket folk ute i samband med fotbolls-EM och att det främst i samband med Sveriges matcher har uppstått trängsel. Tillsyn har fått rapporter från butiker att storleken på sällskap som handlar tillsammans ökar. Det gör att maxgränsen för antalet kunder i butik uppnås snabbt.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Gotlands Förenade Besöksnäring bjuder in smittskyddsläkare, livsmedelstillsyn, polisen och länsstyrelsen till informationsmöte med anledning av lättnader i restriktionerna från 1 juli.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inklusive kommunikation

 • Minskad smittspridning och lättnader i restriktioner och rekommendationer kan medföra utmaningar med att nå ut med budskap om skärpta restriktioner vid lokala utbrott.

Liv och hälsa

 • Region Gotland: 4 014 bekräftade fall (28/6). Under vecka 25 rapporterades tolv nya fall. Det är en liten ökning jämfört med vecka 24. Två patienter är i behov av eftervård, varav en på IVA. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 25 har 4 520 vaccinationer registrerats. Totalt har 52 599 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 32 000 personer har fått minst en dos och omkring 21 000 personer är färdigvaccinerade. Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95,3 procent för minst en dos och på 91,4 procent för två doser. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering från 24 juni, har nu 57,2 procent av den vuxna befolkningen på Gotland fått minst en dos covidvaccin och 35,7 procent är färdigvaccinerade.
 • Region Gotland meddelar att det finns fortsatt behov av fler frivilliga vaccinationsvärdar.

Samhällets funktionalitet

 • Swedavia rapporterar att resandet med flyg fortsätter att öka. Under vecka 25 var beläggningen drygt 55 procent jämfört med 2019 som normalår.

Miljö och ekonomiska värden

 • Vecka 25 är fyra kryssningsanlöp planerade.
 • Enligt Tillväxtverket har 216 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (28/6). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 143 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 25 bedöms som medel gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker. Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel.
 • Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 25 gjordes 90 procent av kontrollerna i fält. Övriga 10 procent gjordes genom rådgivning på telefon och/eller mejl.
 • Vecka 25 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av trängsel i matbutiker och systembolag inför midsommar, då risken för trängsel bedömdes som stor.
 • Med tanke på risk för trängsel gjordes tillsyn i fyra gårdsbutiker med förväntat högt antal kunder.
 • Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på en allmän sammankomst samt gjort tillsynsvägledning på tre offentliga tillställningar. Alla evenemangen förväntades dra mycket folk.
 • Generellt ser det bra ut utifrån de verksamheter som länsstyrelsen Gotland har haft tillsyn på fram till nu. Bristerna som noterades under vecka 25 gällde framför allt skriftlig information till kunder om hur smittspridning kan undvikas.
 • Vid tillsynen i matbutiker och systembolag visade det sig att de flesta klarade av att hålla maxantalet och undvika trängsel, trots högt tryck vid midsommar. I ett fall uppstod trängsel i de köer som bildades utanför butikerna, på ytor som butikerna disponerar.

Storskalig testning

 • Vecka 25 nyttjades totalt 23 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 328 prover skickades till Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) under vecka 25. Av dessa var 2,7 procent positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt korta.
 • Från och med vecka 26 kan personer 16 år och äldre som har e-legitimation testa sig för covid-19 utan att boka tid. Testkit kan hämtas ut och lämnas in via särskilda lådor vid en vårdcentral i Visby.

Storskalig vaccination

 • Vecka 25 har 4 520 vaccinationer registrerats. Totalt har 52 599 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 32 000 personer har fått minst en dos och omkring 21 000 personer är färdigvaccinerade.
 • Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95,3 procent för minst en dos och på 91,4 procent för två doser. I gruppen 40-69 år har hittills 65 procent vaccinerat sig, i praktiken är dock täckningsgraden högre, eftersom personer vaccinerade av företagshälsovården eller i en annan region inte syns i statistiken. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering från 24 juni har nu 57,2 procent av den vuxna befolkningen i Gotlands län fått minst en vaccindos och 35,7 procent är färdigvaccinerade. Motsvarande siffror för riket är 54,5 procent och 32,7 procent.
 • Vid uppföljning av täckningsgrad syns inte de vaccinationer som genomförts i Gotlands län av personer mantalsskrivna i annan region. Hittills har 8 procent av alla genomförda vaccinationer varit utomlänsvaccinationer.
 • Den 28 juni öppnade vaccinationsbokningen för personer födda 1993 och tidigare.

Kontakt