Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 22 juni klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 4 006 bekräftade fall (21/6). Det har skett en granskning av tidigare fall vilket innebär att totalantalet är oförändrat sedan vecka 23. Antalet smittade per vecka fortsätter att sjunka, under vecka 24 rapporterades sju nya fall. Två patienter är i behov av eftervård varav en på IVA. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 24 har 4 200 vaccinationer registrerats. Totalt har 48 062 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 29 500 personer har fått minst en dos och omkring 18 700 personer är färdigvaccinerade. Om möjligt ska dos 1 och dos 2 tas i samma region.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 34 800 personer fler i länet vecka 25 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni-augusti är cirka 113 procent jämfört med 2019 (normalår).
 • Efterlevnadsuppdrag: Verksamhetsutövare uttrycker oro inför den stundande sommaren med ökat antal besökare. Det finns en farhåga att trängsel kan uppstå och att besökare inte kommer att visa hänsyn eller respektera rådande restriktioner. Tillsyn rapporterar att det är mycket folk ute i samband med fotbolls-EM och att det främst i samband med Sveriges matcher har uppstått trängsel.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Gotlands förenade besöksnäring bjuder in smittskyddsläkare, livsmedelstillsyn, polisen och länsstyrelsen till informationsmöte med anledning av eventuella lättnader i restriktionerna från 1 juli.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inklusive kommunikation

 • Minskad smittspridning och lättnader i restriktioner och rekommendationer kan medföra utmaningar med att nå ut med budskap om skärpta restriktioner vid lokala utbrott.

Liv och hälsa

 • Region Gotland: 4006 bekräftade fall (21/6). Antalet smittade per vecka fortsätter att minska . På grund av ett tekniskt fel hos Folkhälsomyndigheten (SmiNet) förekommer dock en viss förskjutning av antalet registrerade fall. Två patienter är i behov av eftervård varav en på IVA. Totalt har 50 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Vecka 24 har 4 200 vaccinationer registrerats. Totalt har 48 062 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 29 500 personer har fått minst en dos och omkring 18 700 personer är färdigvaccinerade. Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95 procent för minst en dos och på 89 procent för två doser. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering från 13 juni, har nu 54,8 procent av den vuxna befolkningen på Gotland fått minst en dos covidvaccin och 30,1 procent är färdigvaccinerade.
 • Region Gotland meddelar att det finns behov av fler frivilliga vaccinationsvärdar.

Samhällets funktionalitet

 • Swedavia rapporterar att resandet med flyg fortsätter att öka. Under vecka 24 var beläggningen drygt 50 procent jämfört med ett normalår.

Miljö och ekonomiska värden

 • Vecka 24 är tre kryssningsanlöp planerade.
 • Enligt Tillväxtverket har 214 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (21/6). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 141 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 24 bedöms som medel gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker. Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel.
 • I stort respekteras rekommendationen om att undvika trängsel i handeln. Mindre butiker upplever dock en försämring i hur väl kunder respekterar det angivna maxantalet.
 • Många butiker ser över möjligheten att använda utomhusytor till försäljning och skyltning. Vissa butiker har infört mer smittsäker betalning (swish).
 • Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel.
 • Region Gotlands tillsyn sker nu varje dag i Visby och på landsbygden.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Två tredjedelar av tillsynsåtgärderna bedrevs under föregående vecka genom kontroller i fält. En tredjedel av tillsynsåtgärderna bedrevs genom rådgivning på telefon och/eller mejl.
 • Vecka 24 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn i butiker i Visby, utifrån bedömningen att där kan uppstå trängsel i sommar. Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på två offentliga tillställningar och en nöjespark, som alla förväntas dra mycket besökare under sommaren. Länsstyrelsen har också kontaktat flera trossamfund för att genom rådgivning säkerställa att de känner till och efterföljer de nya restriktionerna för allmänna sammankomster.
 • Generellt ser det bra ut utifrån de verksamheter som länsstyrelsen Gotland har tillsynat fram till nu. Bristerna som noterades under vecka 24 gällde framför allt beräkning av den tillgängliga ytan, information till kunder om hur smittspridning kan undvikas samt dokumentation.
 • Verksamhetsutövare vid offentliga tillställningar visade varierad förmåga att efterleva lagstiftningen. Brister som noterades var bland annat säkerställande av 1 meter mellan sällskap samt trängsel vid in- och utpassage.
 • Det är en pedagogisk utmaning för länsstyrelsen att förklara skillnaden mellan Polisens tillstånd och pandemilagen vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Trossamfunden hade god kunskap om de gällande reglerna. Flera har valt att hålla religiösa sammankomster utomhus eller erbjuder möjlighet till digitalt deltagande.

Storskalig testning

 • Vecka 24 nyttjades totalt 30 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 499 skickade prover till KUL under vecka 24. Av dessa var 2,6 procent positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt bra.
 • Rapportering av länsstyrelsens stöd till regionen: Region Gotland fastställde i december 2020 en instruktion för hur personal inom samhällsviktig verksamhet samt personal i vård och omsorg skulle beredas plats för provtagning. I instruktionen framgick att verksamhetsansvariga kunde kontakta både Region Gotland och Länsstyrelsen för att få stöd - särskilt vad gällde definition av samhällsviktig verksamhet. Samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen fungerade väl och under tidig vår var detta en viktig kanal för samhällsviktig verksamhet på Gotland. Tillsammans med polismyndigheten och näringslivsorganisationer har Länsstyrelsen och Region Gotland även tagit fram en gemensam kommunikationsstrategi i syfte att ensa budskapen och stödja varandras kommunikationsinsatser.

Storskalig vaccination

 • Vecka 24 har 4 200 vaccinationer registrerats. Totalt har 48 062 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 29 500 personer har fått minst en dos och omkring 18 700 personer är färdigvaccinerade.
 • Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95 procent för minst en dos och på 89 procent för två doser. I gruppen 50-69 år har hittills 72 procent vaccinerat sig, i praktiken är dock täckningsgraden högre, eftersom personer vaccinerade av företagshälsovården eller i en annan region inte syns i statistiken. Enligt Folkhälsomyndighetens uppdatering från 13 juni har nu 54,8 procent av den vuxna befolkningen i Gotlands län fått minst en vaccindos och 30,1 procent är färdigvaccinerade. Motsvarande siffror för riket är 51,4 procent och 27,6 procent.
 • Vid uppföljning av täckningsgrad syns inte de vaccinationer som genomförts i Gotlands län av personer mantalsskrivna i annan region. Hittills har 7 procent av alla genomförda vaccinationer varit utomlänsvaccinationer. Betydligt färre personer mantalsskrivna i Gotlands län har vaccinerat sig i annan region. Personer hemmahörande i annan region kan inte nekas att vaccinera sig på Gotland. Om möjligt ska dock dos 1 och dos 2 tas i samma region och helst i den region där man är folkbokförd för att undvika onödig administration i ett redan resurskrävande arbete. Ombokning bör göras endast i undantagsfall.
 • Vecka 23 och 24 reducerades leveranserna från Pfizer BioNTech med totalt 2 340 doser. Dessa doser ska enligt plan levereras vecka 25 och 26. Det betyder att bokningen kommer att kunna öppna för ytterligare ett antal årskullar de kommande veckorna. Bokningen ökas successivt, med ett bokningsfönster på 21 dagar.

Kontakt