Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 8 juni klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 3 984 bekräftade fall av covid-19 (6/6). Totalt noterades 23 nya fall vecka 22 vilket visar på en minskning i smittspridningen (69 fall vecka 20, 28 fall vecka 21). En patient med covid-19 i smittsam fas vårdas på sjukhus, ingen på IVA. Tre patienter är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Under vecka 22 har 2 288 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 39 972 vaccinationer genomförts i länet, omkring 26 000 personer har fått minst en dos covid-19-vaccin och cirka 14 000 är färdigvaccinerade.
 • Region Gotland bedömer att cirka 400 personer från Gotland har vaccinerats i annat län. Ungefär 1500 personer folkbokförda i andra län har vaccinerat sig på Gotland. Från och med denna vecka införs en särskild telefonkö för fristående dos 2. Region Gotland kan inte garantera att dos 2 ges med önskat intervall om första dosen tagits i annan region.
 • Verksamhetsutövare upplever att flera ungdomar och vaccinerade inte följer rådande rekommendationer i lika stor utsträckning, det gäller framförallt att rekommendationen att hålla avstånd.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vecka 23 vara cirka 13 900 personer fler i länet än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för juni till augusti är cirka 103 procent jämfört med 2019 (normalår).
 • Kryssningstrafiken till Visby startar denna vecka med tre anlöp under de kommande två veckorna.
 • Media rapporterar stor brist på personal inom restaurangbranschen.
Planerade och vidtagna åtgärder
 • Region Gotland har gått ut med en önskan om att vaccindos två tas i samma region som dos ett.
 • Region Gotland planerar en kampanj för att få vaccinerade att fortsätta följa restriktioner.

Samverkansbehov

 • Det finns ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19, i synnerhet om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination.

Liv och hälsa

 • Den regionala sjukvårdsledningen är sedan den 3 juni åter i normalläge.
 • Totalt har 39 972 vaccinationer genomförts i länet. För personer 60 år och äldre ligger täckningsgraden för minst en dos på 90 procent, och 49,1 procent är färdigvaccinerade. Bland personer 50 till 59 år har minst 74 procent bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig.
 • Regionen får många frågor om vaccinering av fristående dos 2.

Miljö och ekonomiska värden - samlad bedömning

 • Enligt Tillväxtverket har 212 ansökningar om korttidsarbete kommit in under 2021 (7/6). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 125 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget – särskilda områden

 • Region Gotland har identifierat att trängsel kan bildas i samband med kryssningsfartygens anlöp vid passagerargången samt i hamnterminalen.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

 • Upplärning av trängselinspektörer pågår.
 • Extra vakter från Securitas har beställts för att hantera situationen vid kryssningsfartygens anlöp.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 22 har butiker och serviceställen i Visby prioriterats för tillsyn. Tillsyn har även bedrivits på en offentlig tillställning inför öppnande nästa vecka.
 • Brister som noterats under vecka 22 var i huvudsak skriftlig dokumentation, både av maxantal och av vidtagna smittskyddsåtgärder. Generellt i länet är skriftlig dokumentation det som verksamhetsutövaren har svårast för.

Storskalig testning

 • Under vecka 22 nyttjades totalt 34 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 665 prover skickades till Karolinska Universitetslaboratoriet under vecka 22. 3,3 procent av dessa prover var positiva. Svarstiden för testresultaten är fortsatt bra. Medianen för svarstiden är 37 timmar för egenprovtagningen och 26 timmar för övriga.

Storskalig vaccination

 • Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering baserad på vaccinationer genomförda till och med den 30 maj har 46,8 procent av länets vuxna befolkning fått minst en dos covidvaccin och 25,8 procent är färdigvaccinerade. Motsvarande siffror för riket är 45,7 procent en dos och 18,5 procent färdigvaccinerade.
 • Region Gotland ser att tillgången på vaccin och leveransplanen är gränssättande för planeringen. Planering pågår och fortskrider i högt tempo.Kontakt