• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

  Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 1 juni klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 3 961 bekräftade fall av covid-19 (31/5). Totalt noterades 28 nya fall vecka 21 vilket visar på en minskning i smittspridningen (69 fall vecka 20). Två patienter med covid-19 i smittsam fas vårdas på sjukhus, varav en på IVA. En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Under vecka 21 har 2 624 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 37 689 vaccinationer genomförts i länet, omkring 24 200 personer har fått minst en dos covid-19-vaccin och cirka 13 400 är färdigvaccinerade. Den 26 maj öppnades vaccinationsbokningen för den första gruppen i fas 4 (för personer födda 1966 eller tidigare). Samtidigt förlängs intervallet mellan dos 1 och dos 2. Region Gotland ser en ökad efterfrågan på vaccin (dos 2) från personer folkbokförda i andra län, vilket innebär logistiska utmaningar och merarbete. Region Gotland går ut med en önskan om att de som påbörjat sin vaccination i annat län, även tar dos 2 på samma ställe.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 12 200 personer fler i länet vecka 22 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Bokningsläget för maj-augusti är cirka 97 procent jämfört med 2019 (normalår).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har beslutat om gemensamma riktlinjer för årets skolavslutningar. Skolavslutningarna i grundskola, samt förskola, kommer att genomföras enbart i närvaro av medarbetare och barn/elever så att trängsel kan undvikas.
 • Länsstyrelsen har beslutat om att lokala föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av covid-19, ska upphöra att gälla den 1 juni 2021. Mandatet övergår 1 juni till Folkhälsomyndigheten.
 • Länsstyrelsen har gått ut med informationsbrev till säsongsverksamheter inför sommaren.

Miljö och ekonomiska värden - samlad bedömning

 • Enligt Tillväxtverket har 207 ansökningar om korttidsarbete kommit in under 2021 (27/5). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 114 ansökningar.

Efterlevnadsuppdraget - vidtagna åtgärder

 • Från och med 1 juni tillåts även vuxna delta i föreningsledd träning i idrottsanläggningar som Region Gotland driver. Anläggningarna öppnar även för privat bokning, med krav på redovisning hur aktiviteten ska genomföras smittsäkert utifrån de råd och restriktioner som kvarstår samt pandemilagen.
 • Region Gotland har anlitat ”Covidriddarna” (tornerspelsriddare) som kommer rida ut under vecka 27 - 31 i Visby och till välbesökta platser runt om i länet där det finns risk för trängsel. Syftet är att sprida budskap för att minska smittspridningen av covid -19.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Alla tillsynsåtgärder har bedrivits genom kontroller i fält.
 • Den här veckan har tillsynsgruppen kontrollerat trängsel i mataffärer och systembolag. Samtliga tillsynsbesök genomfördes på fredag eftermiddag mellan klockan 15 och 17, då det enligt butikernas uppgifter ska vara som mest kunder. Vid besöken kontrollerades endast de delar av förordning och föreskrifter som är kopplade till trängsel och antal besökare.
 • Vecka 21 noterades inga brister. Tillsynen var inriktad på trängsel och maxantal. Vid tillsynen låg de flesta butiker långt under maxantalet och trängseln var låg. Trängsel vid kassorna hanterades på ett bra sätt. I en butik uppnåddes maxantalet och de hade ett effektivt kösystem med avståndsmarkeringar utanför butiken och vakt vid dörren.

Storskalig testning

 • Vecka 21 nyttjades totalt 34 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 714 prover skickades till KUL (Karolinska Universitetslaboratoriet) under vecka 21. 4,4 procent av dessa prover var positiva.

Storskalig vaccination

 • Den totala täckningsgraden för personer folkbokförda i länet är 45,1 procent för minst en dos och 22,4 procent för två doser.
 • Den digitala bokningsappen har inneburit att vaccinationsbokningen för personer med något av de risktillstånd som Folkhälsomyndigheten inkluderat i fas 3 har gått snabbare än förväntat. Därmed har bokning av de äldsta i fas 4 kunnat påbörjats tidigare än planerat. 26 maj öppnade bokningen för personer 55-59 år, och redan har 72 procent i denna åldersgrupp bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig.
 • Region Gotland ser en ökad efterfrågan på vaccin (dos 2) från personer folkbokförda i andra län. Det fria vårdvalet ger möjligheten att vaccinera sig på annan ort, vilket kan innebära högre behov av vaccin, logistiska utmaningar och merarbete.
 • Region Gotland för dialog med SKR och Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för vaccinfördelningen. Det kommer att innebära ett merarbete att utföra det praktiska vaccinationsarbetet, om betydligt fler än de som är folkbokförda i länet kommer att vaccinera sig här.
 • Region Gotland går ut med en önskan om att de som påbörjat sin vaccination i annat län, även tar dos 2 på samma ställe, då Region Gotland inte kan garantera en dos 2 av samma vaccin som dos 1 i rätt intervall.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss