Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 25 maj klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Sedan pandemin startade har Gotland haft 3 933 bekräftade fall. Totalt noterades 69 nya fall under vecka 20 vilket visar på en minskning i smittspridningen (98 fall vecka 19). Två patienter är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Under vecka 20 har 3 498 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 35 040 vaccinationer genomförts i länet. Cirka 23 000 personer har fått minst en dos och cirka 11 600 är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotlands beräkningar är det 11 200 personer fler i länet än de som räknas som fast boende. Bokningsläget för maj-augusti är cirka 95 procent jämfört med 2019 (normalår).
 • Ett högt bokningsläge inför turistsäsongen bidrar till positiva förväntningar inom besöksnäringen, även om läget fortfarande är ansträngt inom många verksamheter. Många verksamheter står inför utmaningen att hantera ett högt besökstryck på ett smittsäkert sätt.
 • Uppsala universitet Campus Gotland tar emot nya studenter från den 30 augusti. De nya studenterna kommer att välkomnas digitalt.

Miljö och ekonomiska värden

 • Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten i länet fortsätter att minska, en trend som hållit i sig under de senaste 12 veckorna. I länet märks trenden att den grupp där arbetslösheten ökar snabbast och som har svårast att komma ut i jobb efter pandemin är personer som är 50 år eller äldre.
 • Enligt Tillväxtverket har 201 personer ansökt om korttidsarbete under 2021 (25 maj). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 108 ansökningar.


Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden vecka 20 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Det brister fortfarande kring uppmaningen att handla ensam.
 • Många butiker ser över möjligheten att använda utomhusytor till försäljning och skyltning samt övergår till mer smittsäker betalning.
 • Efterlevnaden bland de som vaccinerats upplevs ha försämrats. Trots gällande restriktioner och rekommendationer träffas man i grupp och återgår till sina vanliga aktiviteter.
 • Det finns ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd med avseende på covid-19, i synnerhet om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • De flesta av veckans fem tillsynsåtgärder har bedrivits genom kontroll i fält.
 • Två verksamheter har fått tillsynsvägledning.
 • Under veckan har tillsynsgruppen fortsatt att prioritera Öppna ateljéer som omfattar exempelvis krukmakerier och konstutställningar. Även loppmarknader har prioriterats. Länsstyrelsen bedömning är att dessa verksamhetsområden som kommer att öka i omfattning under sommaren.
 • Bristerna som noterades förra veckan gällde skyltning samt dokumentation.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 20 har 3489 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 34 040 vaccinationer genomförts på Gotland, drygt 23 000 personer har fått minst en dos och cirka 11 600 är färdigvaccinerade.
 • Täckningsgraden för personer som är 60 år och äldre är hög. I åldersgruppen är täckningsgraden 87 procent för minst en dos, 42 procent är färdigvaccinerade.
 • Enligt Folkhälsomyndighetens veckovisa uppdatering ligger den totala täckningsgraden i länet på 41,9 procent för minst en dos och på 18,9 procent för färdigvaccinerade. I riket är motsvarande siffror 40,6 respektive 12,5 procent.
 • Vecka 20 nyttjades totalt 41 procent av kapaciteten via egenprovtagningen.
 • 847 prover skickades till Karolinska Universitetslaboratoriet, åtta procent av dessa prover var positiva.
 • Regionen är i ett skede där många personer slutför sin påbörjade vaccination. Ungefär 6 procent av de genomförda vaccinationerna i länet är av personer ej folkbokförda på Gotland, dessa räknas inte med i den veckovisa statistiken.
 • Under veckan har kapacitetstest genomförts vid en större sportarena i Visby och på en före detta vårdcentral. Det är vid dessa mottagningar som den största delen av sommarens vaccinationer kommer att genomföras. Region Gotland konstaterar att mottagningarna är väl rustade att öka kapaciteten om leveranserna framöver blir större.
 • För vecka 21–27 levereras 21 420 doser till Gotland. Strax över hälften av dessa doser är reserverade för dos 2. Resterande doser kommer att ges som dos 1.

Planerade och genomförda aktiviteter

 • Region Gotland anordnande under vecka 20 en livesändning för att informera om coronaläget.
 • Länsstyrelsen kommer att publicera en informationsfilm i syfte att sätta fokus på vikten av att allmänheten ska följa restriktioner då man handlar i butik.
 • Länsstyrelsen arrangerar ett uppföljande informationsmöte som riktar sig till verksamhetsutövare i länet.
 • Länsstyrelsen kommer under veckan att gå ut med en informationskampanj om att handla ensam.

Kontakt