Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad är en stab och vad gör den?

Foto av Emilie Vejlens, beredskapsstrateg och samordnare av miljöövervakning på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Emilie Vejlens, beredskapsstrateg och samordnare av miljöövervakning på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Sedan början av coronapandemin har länsstyrelsen arbetat i så kallad stab. Men vad är egentligen en stab, och vad arbetar den med? Emilie Vejlens, som arbetar som beredskapsstrateg och samordnare av miljöövervakning på Länsstyrelsen i Gotlands län, ska hjälpa oss att få svar på det.

Under den närmaste veckan ska ni få följa med bakom kulisserna på länsstyrelsens stab. Men först måste vi reda ut vad en stab är. Emilie Vejlens berättar att en stab är en funktion vid exempelvis en myndighet som ska ge snabba och pålitliga beslut.

– En stab är en funktion som finns till för att underlätta arbetet under en särskild händelse, som till exempel vid en kris eller vid krigshot. En stab liknas vid en grupp människor som alla har olika expertisområden och snabbt kan ta beslut och agera i en situation som kräver det, berättar Emilie.

I mars 2020 aktiverades länsstyrelsens stab i syfte att arbetat med coronapandemin. Emilie säger att stabens främsta uppgift är att ta fram underlag för länsledningens beslut. Det kan alltså förstås som att staben är ett slags ledningsstöd, som med sin kompetens hjälper myndigheten att fatta bra beslut.

– Något förenklat kan man säga att staben har som uppgift att ta fram underlag för beslut i syfte att påverka en samhällsstörning i rätt riktning och därmed också uppfylla de lagstyrda uppgifter som länsstyrelsen har, berättar Emilie Vejlens.

Emilie uppger att samverkan är en av flera viktiga uppgifter som staben har.

– Länsstyrelsen ska vara sammanhållande mellan lokala aktörer och den nationella nivån, och främja samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Det gör vi genom att verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas före under och efter en kris, eller i krig, inom vårt geografiska område. I praktiken kan det vara allt från att föreslå möten med olika aktörer till analyser av läget framåt, säger Emilie.

Stabens dagliga arbetsuppgifter varierar. Däremot berättar Emilie att det finns ett par uppgifter som varje vecka måste utföras.

– Vad en stab gör är förstås olika i olika organisationer och beroende på läge. På länsstyrelsen har vi grunduppdraget att ta fram samlade lägesbilder för länet och samordna mellan aktörer i länet samt rapportera till regeringen. Nu under Coronakrisen har vi även fått flera olika specificerade uppdrag från regeringen som att rapportera in lägesbild till dem varje vecka, följa efterlevnaden, stödja regionen med planering av provtagning och vaccination. Vi har även fått till uppgift att ta fram förslag på insatser vid olika scenarier, berättar Emilie Vejlens, beredskapsstrateg och samordnare av miljöövervakning vid länsstyrelsen.

Kontakt