Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så hanterar länsstyrelsen djurskyddsärenden

Länsstyrelsen har nyligen behövt fatta beslut om omhändertagande och avlivning av ett antal djur vid en gård på Gotland. Här berättar vi lite mer om vårt arbete med djurskyddsärenden.

Djurägare är skyldiga att följa djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter. Länsstyrelsens roll är att kontrollera att lagar och föreskrifter efterlevs. Våra djurskyddshandläggare genomför därför två typer av kontroller vid olika djurhållare:

  • Antingen genomför vi en planerad kontroll. Den initieras av länsstyrelsen. Djurägaren informeras då 24 timmar innan kontroll. På Gotland ska minst tio procent av livsmedelsproducerande verksamheter kontrolleras årligen på det här sättet, i enlighet med den nationella kontrollplanen.

  • Den andra typen av kontroll gör vi efter att vi fått in en anmälan. En sådan kan exempelvis komma från allmänheten som befarar att allt inte står rätt till med djurskyddet, eller från en veterinär. Dessa kontroller sker utan förvarning till djurägaren.

Vid kontrollen undersöks djurens hälsotillstånd, men också utrymmena där djuren rör sig. Vi kontrollerar saker som att det är rent, att det finns tillgång till strö, vatten och rätt mängd foder. När det gäller djurens tillstånd kontrollerar vi att de har möjlighet att bete sig naturligt. Vi kontrollerar att de inte har förvuxna klövar, är för magra eller uppvisar tecken på smärta, exempelvis haltar. Om djurskyddsinspektörerna ser tecken på brister kan veterinär behöva tillkallas för en bedömning. Länsstyrelsen utför även register- och märkningskontroller av djuren.


Dialog med djurägaren

Om bristerna är mindre allvarliga och kan åtgärdas kommer man överens med djurägaren om vilka åtgärder som ska vidtas. Dessa åtgärder kontrolleras vid en uppföljning. Om åtgärderna då inte vidtagits kan det bli tal om ett föreläggande. Då är det ett skarpt myndighetsbeslut som är ett krav på djurägaren att genomföra en åtgärd inom en viss tid. Är djur mycket sjuka kan det bli tal om akut omhändertagande och i vissa fall avlivning.

– Djurskyddsärenden kan väcka starka känslor, och personer som får anmärkningar på sin djurhållning eller beläggs med djurförbud kan uppleva situationen som påfrestande och orättvis. Men både djurhållare och länsstyrelser måste följa lagar, förordningar och föreskrifter, för ytterst handlar det ju om att djuren ska få den omvårdnad som lagen kräver. Beslut om djurförbud föregås av en mycket noggrann granskning av många olika underlag och dialoger med berörda parter. Det säger Sanna Palomaa, chef på landsbygdsenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Veterinärens bedömning viktig

Beslut om omhändertagande sker normalt inte utan att veterinär tillkallats och varje djur får en individuell bedömning. Veterinärer är utbildade att bedöma djurens hälsotillstånd. Beslut om avlivning kan tas av djurägaren, det kan tas i samråd mellan djurägare och veterinär och i de fall där veterinär och djurägare är oense så kan länsstyrelsen behöva fatta beslutet.

Länsstyrelsen fattar inte beslut om omhändertagande eller avlivande utan bedömning av veterinär och att först ha haft en dialog med djurägaren. Beslutet fattas för att förhindra att ett djur lider.

Om djurförbud och djurplågeri

Länsstyrelsen kan fatta beslut om djurförbud efter en djurförbudsprövning. Däremot bedömer länsstyrelsen inte om ett djur utsatts för djurplågeri. Det är en fråga för polismyndighet och rättsväsende.

Kontakt