Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 11 maj klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 10 maj var det 3 766 bekräftade fall. Totalt noterades 105 nya fall vecka 18 vilket är en ökning från föregående vecka (83 fall vecka 17). Fem personer i smittsam fas vårdas på sjukhus varav två på IVA. Ytterligare två patienter med behov av eftervård vårdas på sjukhus.Totalt har 49 personer avlidit till följd av covid-19 i länet.
 • Under vecka 18 analyserades 1 211 prover för covid-19. Av dessa var 8,3 procent positiva, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka (5,8 procent vecka 17).
 • Totalt har 29 260 vaccinationer genomförts fram till och med vecka 18. Drygt 20 000 personer har fått minst en dos och omkring 8 900 är färdigvaccinerade. Gotland är den region som nu har högst andel färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 17 000 personer (cirka 28 procent) fler i länet vecka 19 än de som räknas som fastboende.
 • Under vecka 18 bedömdes allmänhetens efterlevnad gällande att undvika trängsel i handeln vara medel. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland kompletterar telefonbokningen för vaccinationer med en digital bokning för att göra bokningen ännu mer tillgänglig.
 • Region Gotland har öppnat en provtagningsstation för gående och cyklande i Visby.
 • Länsstyrelsen kommer i veckan kommunicera i sociala medier kring säkert firande av Kristi himmelsfärd, Eid al-fitr (årlig högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan) samt studenten.

Samlad bedömning - Liv och Hälsa

 • Totalt noterades 105 nya fall vecka 18 vilket är en ökning från föregående vecka.
 • Högt tryck på provtagningen, men fortsatt god kapacitet.

Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Tillväxtverket har 192 personer ansökt om korttidsarbete under 2021 till och med den 10 maj. Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 92 ansökningar.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 17 000 personer (cirka 28 procent) fler i länet vecka 19 än de som räknas som fastboende.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Denna vecka har få underlag inkommit.
 • Efterlevnaden vecka 18 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel.

Efterlevnadsuppdraget- Kollektivtrafiken

 • Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av allmänna råd och föreskrifter inom persontransporter som medel.
 • Enligt Destination Gotland var resandet under föregående vecka 25 procent lägre än under samma period 2019.
 • Under Kristi himmelfärdshelgen är extraturer insatta på framförallt linjen mellan Visby-Nynäshamn.
 • Flygplatsen i Visby begränsar antalet avresande per timme för att minska risken för trängsel.
 • Länsstyrelsen bedömer att följande händelser kan innebära en särskild risk för ökad smittspridning: tidsbegränsade händelser som drar mycket folk och sker på en begränsad yta så som öppna ateljéer, auktioner och loppmarknader.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under föregående vecka prioriterades kontroller på plats i Visby innerstad då Länsstyrelsen bedömer att det är där trängsel först uppstår när turistsäsongen startar.
 • En digital kontroll av ett auktionsverk som höll årets första auktion i helgen har gjorts.
 • Länsstyrelsen har utfört förebyggande tillsynsvägledning gentemot en djurpark som är på väg att öppna inför säsongen.
 • Bristerna som noterades förra veckan gällde beräkning av maxantal, säkerställande av maxantal, åtgärder för att handla ensam och dokumentation.
 • Den generella tillsynsvägledningen i sociala medier riktade sig till loppmarknader.

Storskalig testning

 • Region Gotland har idag avtal med Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) om 2000 prover/vecka vilket är en ökning med 300 prover från tidigare avtal. Provtagningskapaciteten täcker Region Gotlands behov.
 • Vecka 18 nyttjades 59 procent av den totala kapaciteten via egenprovtagningen på Gotland. I Visby var trycket högst där 73 procent av kapaciteten nyttjades och den nya möjligheten att genomföra egenprovtagning gåendes eller via cykel nyttjades till 37 procent. För Hemse och Slite var motsvarande siffror 59 procent respektive 29 procent.
 • Totalt 1211 prover skickades till Karolinska och av dessa var 8,3 procent positiva.
 • Region Gotland har analyserat 190 prover i den egna PCR-provtagningen, där var 6,8 procent positiva.
 • Region Gotland har också genomfört 127 antigentester där tre var positiva.
 • Under vecka 18 öppnades den nya provtagningen för gående och cyklande.

Storskalig vaccination

 • Till och med vecka 18 har 29 260 vaccinationer genomförts på Gotland. Drygt 20 000 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 8 900 personer är färdigvaccinerade.
 • I dagsläget görs omkring 2 500 vaccinationer per vecka, varav omkring hälften dos 1 och hälften dos 2. Det är fortfarande vaccinleveranserna som begränsar vaccinationstakten.
 • Den totala täckningsgraden ligger på 35,8 procent för minst en dos och på 16,1 procent för två doser (dessa siffror är hämtade från Folkhälsomyndighetens statistikredovisning och avser vaccinationer av personer folkbokförda på Gotland till och med 2 maj). I riket ligger täckningsgraden på 33 respektive 9,4 procent. Det gör att Gotland är den region som nu har högst andel färdigvaccinerade.
 • Just nu vaccineras personer som ingår i fas 3. Fas 3 består av personer 60-64 år med eller utan bakomliggande sjukdom, personer 18-59 år med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat, samt socialt utsatta och svårnådda grupper.
 • På grund av fortsatt begränsad tillgång på vaccin ska regionerna inte bara hålla på prioriteringsordningens faser, utan även följa fasernas inre ordning. Det betyder att de äldsta i fas 3 ska vaccineras först, därefter personer 18-59 år med särskilda riskfaktorer.
 • Region Gotland räknar med att inleda fas 4 under första halvan av juni. Den exakta tidspunkten beror på två saker: vaccinleveranser och vaccinationsvilja. Om bokningstrycket avtar, eller om leveranserna ökar, kan Gotland precis som andra regioner öppna upp för vaccination av de äldsta i fas 4 tidigare.
 • Vad gäller vaccinering av personer i socialt utsatta grupper har särskilda planer upprättats med Birkagården, Migrationsverketoch Röda Korset.

Kontakt