Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 4 maj klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 3 maj hade Gotland 3 662 bekräftade fall av Covid-19. Totalt noterades 83 nya fall vecka 17, vilket är en minskning från föregående vecka. En person i smittsam fas vårdas på IVA. Fyra personer i behov av eftervård vårdas på sjukhus varav två på IVA. Sedan pandemins början har totalt 47 personer avlidit på Gotland.
 • Både lokal och regional sjukvårdsledningen är i stabsläge.
 • Under vecka 17 analyserades 1 290 prover för covid-19. Av dessa var 5,8 procent positiva.
 • Under vecka 17 har ytterligare 2 281 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 26 835 vaccinationer genomförts. Drygt 18 500 individer har fått minst en dos och närmare 8 300 är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 900 (ca 15 procent) personer fler i länet vecka 18 än de som räknas som fastboende. Bokningsläget maj-augusti är ca 90 procent jämfört med 2019 (normalår).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland har beslutat om ett anpassat studentfirande utifrån rådande restriktioner.
 • Region Gotland har tagit fram rutiner för beslut om att begränsa tillträde till allmänna platser enligt nya pandemilagen.

Samlad bedömning - Liv och Hälsa

 • Totalt i vecka 17 noterades 83 nya fall, vilket är en minskning från vecka 16 då det var 131 fall.
 • Både lokal och regional sjukvårdsledning är i stabsläge. Högt tryck på provtagning, men fortsatt god kapacitet.

Samlad bedömning – Samhällets funktionalitet

 • Svenska kyrkan arbetar fram riktlinjer inför sommaren för smittsäkrabesök i kyrkorna när det inte är gudstjänst eftersom kyrkorna är välbesökta turistmål.

Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 900 personer (cirka 15 procent) fler i länet vecka 18 än de som räknas som fastboende. Bokningsläget maj-augusti är cirka 90 procent jämfört med 2019 (normalår).

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Denna vecka har få underlag inkommit.
 • Det finns en ökning av antalet inkommande klagomål från allmänheten kopplat till trängsel.
 • Användning av munskydd i butiker upplevs ha ökat. Det finns dock ett fortsatt behov av kommunikation om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination.
 • Kunder är i stort bra på att hålla avstånd och respektera maxantalet. Verksamhetsutövare upplever att allmänheten i stort följer rekommendationen om att undvika trängsel i handeln. Dock brister det fortfarande gällande att handla ensam.
 • Ökningen av antal personer under sommarsäsongen kan öka trängseln.

Efterlevnadsuppdraget- Kollektivtrafiken

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 900 personer (cirka 15 procent) fler i länet vecka 18 än de som räknas som fastboende. Resandet vecka 17 var 33 procent lägre än samma period 2019.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 17 har kontroller på plats hos enskilda verksamheter i Visby prioriterats, då det kommit signaler om trängsel.
 • En digital kontroll har även skett gentemot en kommande auktion.
 • De brister som uppmärksammades under vecka 17 var för avgränsade utrymmen, dokumentation och åtgärder för att uppmana allmänheten att handla ensam.
 • Bristerna som noterades förra veckan var åtgärder för att handla ensam, avgränsade utrymmen och dokumentation.
 • Den här veckan har vi prioriterat kontroller på plats hos enskilda verksamheter i Visby där vi har fått signaler om att trängsel kan uppstå.
 • En digital kontroll har även skett gentemot en kommande auktion.

Storskalig testning

 • Vecka 17 nyttjades totalt 82 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 82 procent Visby, 77 procent Hemse och 25 procent Slite.
 • Totalt 1 290 prover skickades till Karolinska (minskning med 13 procent mot veckan innan) och av dessa var 5,8 procent positiva.
 • Vi har analyserat 239 prover i vår egna BD-max, där var 4,2% positiva.
 • Ytterligare provtagningsstation för gående och cyklande kommer öppnas tisdagen den 4 maj.
 • Rutinen för att utföra antigentester av skolsköterskor i årskurs 7–9 är klar. Där det finns konstaterad smitta med covid-19 hos elever kan smittskydd besluta om att testa övriga elever (även symptomfria), för att snabbt kunna bryta smittkedjor. Om antigentestet är positivt måste ett kompletterade PCR-test tas för att bekräfta resultatet. Information kommer att ges till vårdnadshavare i de fall det skulle bli aktuellt att testa.

Storskalig vaccination

 • Under vecka 17 har 2 281 vaccinationer genomförts. Det totala antalet vaccinationer som administrerats i länet är nu 26 835. Omkring 18 500 personer har fått minst en dos covid-19-vaccin och cirka 8 300 är färdigvaccinerade. Täckningsgraden alla åldrar ligger på 33,67 procent för minst en dos, och 13,73 procent för två doser. Bland personer 65 år och äldre i länet har 82,7 procent fått minst en dos, och 36,5 procent är färdigvaccinerade.
 • Under veckan har bokning av personer som ingår i fas 3 påbörjats. Fas 3 består av personer 60-64 år, personer 18-59 med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat och därtill socialt utsatta och svårnådda grupper.
 • I fas 3 bokas och vaccineras i första hand personer som är 60-64 år, det vill säga de äldre som löper största risk att drabbas av allvarlig covid-19. Därefter bokas och vaccineras personer som är 18-59 år med identifierad risk. Det dröjer ännu någon vecka innan riskgrupper kan börja boka.
 • Från vecka 18 och framåt kommer vaccination av personal att återupptas. I första hand vaccineras personal som arbetar på särskilt boende, i hemtjänst eller i hemsjukvård.

Kontakt