Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas en uppdaterad informationen lägesbilden för Gotland. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 4 maj klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 3 maj hade Gotland 3 662 bekräftade fall av Covid-19. En person i smittsam fas vårdas på IVA. Fyra personer i behov av eftervård vårdas på sjukhus varav två på IVA. Sedan pandemins början har totalt 47 personer avlidit på Gotland.
 • Både lokal och regional sjukvårdsledningen är i stabsläge.
 • Det är ett fortsatt högt tryck på provtagningar för Covid-19. Under vecka 17 analyserades 1 290 prover. Av dessa prover var 5,8 procent positiva. Den brittiska mutationen dominerar.
 • Under vecka 17 har 2 281 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 26 835 vaccinationer genomförts. Drygt 18 500 individer har fått minst en dos och närmare 8 300 är färdigvaccinerade.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 17 bedöms allmänhetens efterlevnad gällande att undvika trängsel i handeln vara medel. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 900 (ca 15 procent) personer fler i länet vecka 18 än de som räknas som fastboende. Bokningsläget maj-augusti är ca 90 procent jämfört med 2019 (normalår).

Planerade och vidtagna åtgärder

 • En provtagningsstation för gående och cyklande har öppnats i Visby.
 • Rutinen för att utföra antigentester av skolsköterskor i årskurs 7–9 är klar. Där det finns konstaterad smitta med covid-19 hos elever kan smittskydd besluta om att testa övriga elever (även symptomfria), för att snabbt kunna bryta smittkedjor. Om antigentestet är positivt måste ett kompletterade PCR-test tas för att bekräfta resultatet. Information kommer att ges till vårdnadshavare i de fall det skulle bli aktuellt att testa.
 • Region Gotland har tagit fram rutiner för beslut om att begränsa tillträde till allmänna platser enligt pandemilagen.
 • Region Gotland har beslutat att anpassa studentfirandet utifrån rådande restriktioner.
 • Svenska kyrkan arbetar med att ta fram riktlinjer inför sommaren för smittsäkra besök i kyrkorna när det inte är gudstjänst, då kyrkorna är välbesökta turistmål.

Samlad bedömning - Liv och Hälsa

 • Totalt i vecka 16 noterades 131 nya fall, vilket är en minskning från vecka 15 då det var 182 fall.
 • Region Gotland rapporterar att samtliga förvaltningar har begränsad till måttlig påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

 • Arbetsförmedlingen rapporterar att flera personer förväntas bli långtidsarbetslösa i sommar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är det inga nya varsel i länet under 2021.
 • Enligt Tillväxtverket har 1 970 personer i länet beviljats korttidsarbete (26/4). Av dessa har Tillväxtverket hittills stämt av att 1 961 personer har omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden vecka 17 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker.
 • Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel. Kunder är i stort bra på att hålla avstånd och respektera maxantalet. Verksamhetsutövare upplever att allmänheten i stort följer rekommendationen om att undvika trängsel i handeln. Dock brister det fortfarande gällande rekommendationerna om att handla ensam.
 • Antalet inkommande klagomål från allmänheten kopplat till trängsel har ökat.
 • Användning av munskydd i butiker upplevs ha ökat. Det finns dock ett fortsatt behov av kommunikation om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter att man blivit vaccinerad.
 • Det högre antalet personer som kommer att befinna sig på ön samtidigt under sommarsäsongen innebär risk för ökad trängsel.

Efterlevnadsuppdraget- Kollektivtrafiken

 • Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av allmänna råd och föreskrifter inom persontransporter som medel. För transportslag (flyg, färja) bedöms efterlevnaden som hög. Efterlevnaden att använda munskydd i kollektivtrafik (bussar) är fortsatt låg.
 • Resandet vecka 17 var enligt Destination Gotland 33 procent lägre än samma period 2019 (normalår).

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Hälften av tillsynsåtgärderna under vecka 16 har bedrivits genom kontroll på plats
 • Under vecka 17 har kontroller på plats hos enskilda verksamheter i Visby prioriterats, då det kommit signaler om trängsel.
 • En digital kontroll har även skett gentemot en kommande auktion.
 • De brister som uppmärksammades under vecka 17 var för avgränsade utrymmen, dokumentation och åtgärder för att uppmana allmänheten att handla ensam.

Storskalig testning

 • Vecka 17 nyttjades totalt 82 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 82 procent i Visby, 77 procent i Hemse och 25 procent i Slite.

Storskalig vaccination

 • Totalt sett har en tredjedel av Gotlands vuxna befolkning påbörjat vaccination. I åldersgrupperna 90 till 99 år och 80 till 89 år ligger täckningsgraden på över 90 procent för dos 1. För personer 65 år och äldre ligger täckningsgraden för dos 1 på 79,4 procent.
 • Nu är bokningen öppen för personer födda 1956 och tidigare.
 • Inom kort kommer bokningen för fas 3 öppna, där personer 60 till 64 år är högst prioriterade, följt av personer 18 till 59 år med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten identifierar. Därtill ingår personer i socialt utsatta och svårnådda grupper.
 • Personalvaccination återupptas men med begränsningar från vecka 18.
 • För personer som är yngre än 65 år som har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna ger dos 2 med ett så kallat mRNA-vaccin med 12 till 15 veckors intervall. De som är berörda kommer att bli kontaktade.

Kontakt