Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas informationen i veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 20 april klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 19 april hade Gotland 3 452 bekräftade fall av Covid-19. Sju personer i smittsam fas vårdas på sjukhus. Två personer i behov av eftervård vårdas på sjukhus varav en på IVA. Sedan pandemins början har totalt 46 personer avlidit på Gotland.
 • Det är ett fortsatt högt tryck på provtagningar för Covid-19. Under vecka 14 analyserades 1 463 prover. Av dessa prover var 11,3 procent positiva.
 • Under vecka 15 har 2 224 vaccinationer genomförts i länet. Totalt har nu 20 530 vaccinationer genomförts. Av de drygt 15 800 personerna som är 65 år eller äldre är 22 procent färdigvaccinerade.
 • Enligt rapport av efterlevnadsuppdraget vecka 15 bedöms allmänhetens efterlevnad gällande att undvika trängsel i handeln vara medel. Användandet av munskydd i kollektivtrafiken är fortsatt lågt.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 7 400 (12 procent) personer fler i länet vecka 16 än de som räknas som fastboende.

Planerade och vidtagna åtgärder

 • Region Gotland öppnar ytterligare två tillfälliga vaccinationsmottagningar på
  landsbygden för bättre tillgänglighet i länet.
 • Länsstyrelsen har under vecka 16 genomfört ett möte med Folkhälsomyndigheten,
  Region Gotland och Polisen med anledning av uppdraget att utveckla formerna för
  regional och lokal samverkan.
 • Region Gotland arbetar med att komplettera telefonbokningen för vaccinationer med en digital bokning, för att göra bokningsförfarandet än mer tillgängligt. Telefonbokningen kommer finnas kvar.
 • Region Gotland kommer att rikta information till gymnasie- och högstadieelever
  gällande vikten av efterlevnaden av restriktioner.

Samlad bedömning - Liv och Hälsa

 • Region Gotland rapporterar att intresset för att vaccinera sig är fortsatt stort.
 • Region Gotland rapporterar att samtliga förvaltningar har begränsad till måttlig påverkan. Primärvården har en god tillgänglighet, specialistmottagningar och operationer utifrån vårdgarantins måluppfyllelse ligger i genomsnitt på
  en mycket bra nivå.

Samlad bedömning- Samhällets funktionalitet

 • Region Gotland har gjort en kartläggning som visar att upp till 20 procent av de kommunala gymnasieeleverna missgynnats av distansundervisningen under coronapandemin och riskerar att inte klara sin gymnasieexamen. Rapporten anger att eleverna erbjuds kompensatorisk undervisning och det är sannolikt nödvändigt under resten av deras gymnasietid. Alla elever som har behov av särskilt stöd
  ska erbjudas extra undervisning motsvarande tre timmar per vecka.
 • Vissa gymnasieklasser har tillfälligt återgått till distansundervisning på grund av flera bekräftade fall av Covid-19.
 • Vuxenutbildningen bedrivs fortsatt delvis på distans. Media rapporterar att distansundervisningen slår extra hårt mot de elever som läser SFI (svenska för invandrare).
 • Kollektivtrafiken har enligt Region Gotland under 2020 tappat ungefär hälften av intäkterna, vilket förväntas fortgå så länge det finns restriktioner.

Miljö och ekonomiska värden

 • Region Gotland meddelar att det finns bokade anlöp i kryssningstrafiken till Visby under maj- oktober, men att det är osäkert hur många av dessa som kommer att genomföras.
 • Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten i länet minskade under mars jämfört med februari. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är det inga nya varsel i länet under 2021.

Efterlevnadsuppdraget - samlad bedömning

 • Efterlevnaden vecka 15 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga. Verksamhetsutövare upplever inte att allmänheten följer rekommendationen om att handla ensam trots både skyltning och muntlig information.

Efterlevnadsuppdraget- identifierade områden med risk för ökad smittspridning

 • Region Gotlands har utifrån genomförda tillsynsbesök vid serveringsställen vecka 15, rapporterat att det generellt ser bra ut men att det finns ett visst problem med att större sällskap sitter tillsammans.

Efterlevnadsuppdraget- Vidtagna åtgärder

 • Samarbetsorganisationen Visby Centrum informerar kontinuerligt medlemmarna kring covid-19-lagen, tillsyn samt pågående samverkan i länet. Visby Centrum hjälper också sina medlemmar genom att dela ut material såsom visir och golvdekaler.
 • Svenska kyrkan har gått ut med rekommendation till församlingarna
  att inte anordna för ungdomar under sommaren.

Efterlevnadsuppdraget- Kollektivtrafiken

 • Länsstyrelsen bedömer efterlevnaden av allmänna råd och föreskrifter inom persontransporter som medel. För transportslag (flyg, färja) bedöms efterlevnaden som hög. Efterlevnaden att använda munskydd i kollektivtrafik (bussar) är
  fortsatt låg.
 • Ungefär 50 procent av resenärerna utgörs av ungdomar, varför
  skolans tider påverkar beläggningen på bussarna i stor utsträckning.

Tillsynsuppdraget den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 14 har tillsynsgruppen prioriterat att besöka matbutiker, bygg- och fritidsbutiker och butiker i Visby innerstad. Detta på grund av att en ökning av kunder till dessa verksamheter förväntas ju närmare sommaren kommer. Länsstyrelsen har även gjort digitala kontroller av lokaler för uthyrning till privata sammankomster.
 • Vid enstaka tillsynsbesök är det en låg efterlevnad av lagstiftningen och i sällsynta fall även ett lågt intresse av att göra rätt.
 • Flera verksamhetsutövare oroar sig över hur det ska gå med efterlevnaden och trängsel under sommaren och lyfter svårigheten i att hänga med i de förändringar som sker i lagstiftningen.
 • De brister som noterades föregående vecka rörde dokumentation, avgränsade utrymmen och att handla ensam.

Storskalig vaccination

 • Förutsatt att leveranser kommer som planerat bör merparten av personer som är 65 år eller äldre ha fått en första dos senast vecka 18, omkring vecka 18 bör även fas 3 kunna påbörjas. På Gotland omfattas drygt 8 000 personer av fas 3.
 • Förutsatt att leveranserna kommer som planerat bör fas 4 kunna påbörjas i juni.
 • Besked vad som gäller för personer yngre än 65 år som fått en dos av Astra Zenecas covid-19-vaccin, har ännu inte kommit. Så snart beskedet kommer kontaktas berörda personer.
 • Andelen som är folkbokförda på fastlandet uppgår till ca 5 procent av de vaccinerade.Kontakt